Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm Tư tưởng HCM mới cập nhật có đáp án

Cấu 701: Theo giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phấn phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là gi?

a. Làm theo nắng lưc, hướng theo nhu cấu.
b. Làm theo nắng lưc, hướng theo lao động. (Đ)
c. Phấn phối bình quân cho tất cả mọi người.

Tư tưởng HCM

Cấu 702: Theo giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc trưng nổi bật nhất về chính trị của chủ nghĩa xã hội là gi?

a. Đảng Cộng sản lãnh đạo. (Đ)
b. Thực hiện một nền dấn chủ triệt để.
c. Mọi người được hưởng các quyền tư do, dấn chủ.

Cấu 703: Ham muốn tột bậc của Hồ Chí Minh là gi?

a. Nước được độc lập.
b. Dấn được tư do.
c. Đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, được học hành.
d. Cả a, b, c. (Đ)

Cấu 704: Theo Hồ Chí Minh trong chủ nghĩa tư bản nhà nước dưới chế độ dấn chủ mới có những yếu tố nào:

a. Chủ nghĩa tư bản.
b. Chủ nghĩa xã hội. (Đ)
c. Cả chủ nghĩa tư bản, cả chủ nghĩa xã hội.

Cấu 705: Trong xây dựng chủ nghĩa xã hội, Hồ Chí Minh chủ trương đối xử với giai cấp tư sản dấn tộc như thế nào?

a. Xóa bỏ quyền sở hữu về tư liệu sản xuất của họ.
b. Không xóa bỏ quyền sở hữu tư liệu sản xuất của họ. (Đ)
c. Đánh đổ họ với tư cách là giai cấp bóc lột.

Cấu 706: Theo Hồ Chí Minh, tại sao cấn thực hiện chế độ làm khoán dưới chủ nghĩa xã hội?

a. Khuyến khích được lợi ích của người lao động.
b. Cớ lợi cho Nhà nước.
c. Kết hợp được lợi ích của người lao động, lợi ích của tập thể và lợi ích của Nhà nước. (Đ)

Cấu 707: Chọn cụm tư đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh điền vào chỗ trống: “Nông dấn giấu thì nước ta giău,…. thịnh thì nước ta thịnh”.

a. Công nghiệp.
b. Thương nghiệp.
c. Nông nghiệp. (Đ)

Cấu 708: Theo Hồ Chí Minh, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong nông nghiệp bao gồm những bước nào?

a. Cải cách ruộng đất.
d. Xã hội hóa nông nghiệp.
b. Xây dựng hợptác xã cấp thấp
c. Xây dựng hợp tác xã cấp cao.
e. Cả a, b, c, d. (Đ)

Cấu 709: Hồ Chí Minh bắt đầu nói về các loại hình hợp tác xã từ khi nào?

a. Năm 1920
b. Năm 1927 (Đ)
c. Năm 1945
d. Năm 1954

Cấu 710: Theo giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa xã hội có mấy đặc trưng?

a. 4 (Đ)
b. 5
c. 6
d. 7.

Cấu 711: Điều mong muốn cuối cùng của Hồ Chí Minh được nêu trong Di chúc là gi?

a. Xây dựng một nước Việt Nam giấu mạnh. (Đ)
b. Làm cho mọi người dấn hạnh phúc.
c. Xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dấn chủ,giấu mạnh và góp phấn xứng đang vào sự nghiệp cách mạng thế giới.

Cấu 712: Theo Hồ Chí Minh, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cấn có cái gi?

a. Khoa học – kỹ thuật tiên tiến.
b. Kinh tế pháttriển.
c. Con người xã hội chủ nghĩa. (Đ)

Cấu 713: Mặt trận Việt Minh được thành lập vào thời gian nào?

a. Năm 1930
b. Năm 1941 (Đ)
c. Năm 1944

Cấu 714: Mặt trận Liên – Việt được thành lập vào thời gian nào?

a. Năm 1945
b. Năm 1951 (Đ)
c. Năm 1960

Cấu 715: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được thành lập vào thời gian nào?

a. Năm 1945
b. Năm 1954
c. Năm 1955 (Đ)
d. Năm 1960

Cấu 716: Sức mạnh dấn tộc bao gồm những yếu tố chủ yếu nào?

a. Chủ nghĩa yêu nước.
b. Tinh thần đoàn kết.
c. Ý thức tự lực, tự cường.
d. Cả a, b, c. (Đ)

Cấu 717: Sức mạnh thời đại bao gồm những yếu tố nào?

a. Sức mạnh của khoa học – kỹ thuật.
b. Sư đoàn kết của giai cấp công nhân quốc tế.
c. Sư đoàn kết của các dấn tộc bị áp bức.
d. Sư đoàn kết của các lực lượng tiến bộ thế giới.
e. Cả a, b, c,d (Đ)

Cấu 718: Điên vào chỗ trống, hoăn chinh câu thơ của Hồ Chí Minh. Rằng đấy bốn biển một nhà ……………… .. đều là anh em

a. Lao động thế giới.
b. Bốn phương vô sản. (Đ)
c. Văng đen trắng đô.

Cấu 719: Trong kháng chiến chống Mỹ, Hồ Chí Minh đã thành công trong việc xây dựng loại mặt trận nào?

a. Mặt trận đại đoàn kết dấn tộc.
b. Mặt trận đoàn kết ba nước Đông Dương.
c. Mặt trận nhấn dấn tiến bộ thế giới đoàn kết với Việt Nam.
d. Cả a, b, c. (Đ)

Cấu 720: Theo giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, động lực chủ yếu của sự phát triển nước ta hiện nay là gi?

a. Đại đoàn kết dấn tộc. (Đ)
b. Sư ủng hộ quốc tế.
c. Các nguồn vốn thu hút từ bên ngoài.

Cấu 721: Theo Hồ Chí Minh, để lãnh đạo Mặt trận dấn tộc thống nhất, Đảng phải làm gi?

a. Cớ năng lực lãnh đạo.
b. Cớ chính sách đúng đắn.
c. Cả a, b. (Đ)

Cấu 722: Tìm yếu tố không nằm trong cơ cấu mặt trận dấn tộc thống nhất.

a. Đảng Cộng sản.
b. Nhà nước xã hội chủ nghĩa. (Đ)
c. Các tổ chức chính trị – xã hội.
d. Cả a, b, c.

Cấu 723: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: “Muôn việc thành công hay thất bại là do cán bộ tốt hay …..”.

a. Xấu
b. Kém
c. Yếu. (Đ)

Cấu 724: Theo Hồ Chí Minh, công tác gốc của Đảng là gi?

a. Công tác tư tưởng chính trị.
b. Công tác lý luận.
c. Công tác cán bộ. (Đ)

Cấu 725: Chọn câu trả lời đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh: Trong quan hệ với quấn chúng, Đảng phải:

a. Luôn luôn nghe theo quấn chúng.
b. Theo đuổi quấn chúng.
c. Không được theo đuôi quấn chúng. (Đ)

Cấu 726: Chọn phương án trả lời sai trong các câu sau đấy: Nhà nước vì dấn là Nhà nước

a. Phục vụ nhân dấn, đem lại lợi ích cho dấn.
b. Chăm lo mọi mặt đời sống nhân dân.
c. Đo dấn làm chủ, tổ chức nên. (Đ)

Cấu 727: Theo Hồ Chí Minh, Đảng lãnh đạo Nhà nước bằng phương thức nào?

a. Đường lối, chủ trương, chính sách.
b. Qua các tổ chức đảng, đảng viên trong bộ máy nhà nước.
c. Bằng công tác kiểm tra.
d. Cả a, b, c. (Đ)

Cấu 728: Quốc hội khóa I của nước ta được bấu ra vào thời gian nào?

a. Năm 1945.
b. Năm 1946. (Đ)
c. Năm 1948.
d. Năm 1950.

Cấu 729: Quốc hội khóa I nước ta có bao nhiêu đại biểu.

a 333.
b 425. (Đ)
c 475.

Cấu 730: Hiến pháp đầu tiên của nước ta được thông qua vào năm nào?

a. Năm 1945.
b. Năm 1946. (Đ)
c. Năm 1950.

Cấu 731: Hiến pháp thứ hai của nước ta được thông qua vào năm nào?

a. Năm 1954.
b. Năm 1959. (Đ)
c. Năm 1965.

Cấu 732: Cho đến nay, nước ta đã mấy lấn sửa đổi Hiến pháp.

a. 2.
b. 3. (Đ)
c. 4.
d. 5.

Cấu 733: Theo Hồ Chí Minh, “giặc nội xâm” bao gồm những loại nào?

a. Tham ô.
b. Lãng phí.
c. Quan liêu.
d. Cả a, b, c. (Đ)

Cấu 734: Hồ Chí Minh quy định mấy môn trong thi tuyển công chức?

a. 4.
b. 5.
c. 6.

Cấu 735: Chọn phương án trả lời đúng theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

a. Pháp luật đúng là pháp luật thể hiện và bảo vệ được lợi ích của dấn. (Đ)
b. Pháp luật đúng là pháp luật bảo vệ lợi ích của giai cấp cấm quyên.
c. Pháp luật đúng là pháp luật duy trì sự cấm quyền của Đảng.

Cấu 736: Bầu cử các đại biểu của dấn vào các cơ quan quyền lực nhà nước thuộc loại hình dấn chủ nào?

a. Trực tiếp.
b. Gián tiếp.
c. Cả a, b. (Đ)

Cấu 737: Hồ Chí Minh xác định yếu tố nào là gốc của người cách mạng?

a. Tài năng.
b. Đạo đức.
c. Cả a, b. (Đ)

Cấu 738: Luận điểm sau đấy là của ai? “Đảng là trí tuệ, lương tấm, danh dự của dấn tộc và thời đại”.

a. Các Mắc.
b. V.I. Lênin.
c. Xtalin.
d. Hồ Chí Minh. (Đ)

Cấu 739: Theo Hồ Chí Minh, đức tính cấn thiết nhất cho một con người là gi?

a. Cấn.
b. Kiệm.
c. Liêm.
d. Chính.
e. Cả a, b, c, d. (Đ)

Cấu 740: Theo Hồ Chí Minh, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân nghĩa là gi?

a. Chi bảo vệ lợi ích tập thể.
b. Loại bỏ lợi ích cá nhân.
c. Không giấy xéo lên lợi ích cá nhấn. (Đ)

Cấu 741: Câu nói sau đấy là của ai? ”Người mà không liêm không bằng súc vật”.

a. Khổng Tử. (Đ)
b. Mạnh Tử.
c. Hồ Chí Minh.

Cấu 742: Câu nói “Nếu trong một nước, ai cũng tham lợi thì nước sẽ nguy” là của ai?

a. Khổng Tử. (Đ)
b. Mạnh Tử.
c. Hồ Chí Minh.

Cấu 743: Luận điếm: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bên bi hàng ngày mà phát triên và cũng cố. Cũng như ngọc căng mài căng sáng, văng căng luyện căng trong” là của ai?

a. Các Mắc.
b. V.I. Lênin.
c. Hồ Chí Minh. (Đ)
d. Lê Duẩn.

Cấu 744: Theo Hồ Chí Minh, chữ “người” nghĩa là gi?

a. Gia đình, anh em, họ hàng, bấu bạn.
b. Đồng bào cả nước.
c. Loài người.
d. Cả a, b, c. (Đ)

Cấu 745: Theo Hồ Chí Minh, ở đời và làm người thì phải làm gi?

a. Yêu nước.
b. Thương dấn.
c. Thương nhân loại bị áp bức.
d. Cả a, b, c. (Đ)

Cấu 746: Đặc trưng cốt lõi nhất của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là gi?

a. Lòng thương người.
b. Sư quan tấm đến con người.
c. Chủ nghĩa nhân đạo chiến đấu.
d. Cả a, b, c. (Đ)

Cấu 747: Trong Di chúc, Hồ Chí Minh xác định đầu tiên là công việc gi?

a. Tiếp tục phát triển kinh tế.
b. Ra sức phát triển văn hóa.
c. Công việc đối với con người. (Đ)

Cấu 748: Câu nói nào sau đấy là của Hồ Chí Minh?

a. Học không biết chấn, dạy không biết môi.
b. Học, học nữa, học mãi.
c. Việc học không bao giờ cũng, còn sống còn phải học. (Đ)

Cấu 749: Chọn luận điểm đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh.

a. Muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội thì phải phát triển văn hóa và kinh tế.
b. Muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội thì phải phát triển kinh tế và văn hóa. (Đ)
c. Muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội thì phải phát triển chi kinh tế.

Câu 350: Chọn cụm tư đúng điền vào chỗ chống: “Văn hóa… cho quốc dân đi”.

a. Mớ đường.
b. Dẫn đường.
c. Soi đường. (Đ)

Đánh giá