Câu hỏi trắc nghiệm môn TT HCM có đáp án phần 7 từ câu 301 – 350

Phần này vẫn bao gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, nếu có thắc mắc hoặc băn khoăn về phần kiến thức của mình trong môn TT HCM các bạn nên xem lại phần giáo trình tại đây, hoặc tham khảo một số câu hỏi tự luận môn Tư tưởng hồ chí minh ở đây.

301. Thời kỳ hình thành tư tưởng cơ bản về cách mạng Việt Nam được tính từ:

a) 1921 đến 1930 (đ)
b) 1931 đến 1945
c) 1945 đến 1954
d) 1954 đến 1969

302. Thử thách mà Hồ Chí Minh phải vượt qua trong giai đoạn 1930-1945 là thử thách gì?

a) Bị đế quốc cầm tù
b) Đời sống khổ cực của người cách mạng trong điều kiện hoạt động bí mật
c) Quan điểm “tả, khuynh” của quốc tế cộng sản thời kì đó (đ)
d) Bị bệnh hiểm nghèo

303. Sự phát triển của tình hình sau: “vụ án chính cương sách lược vắn tắt” đã chứng tỏ ai đúng, ai sai lầm?

a) Những người có quan điểm “tả” khuynh trong Quốc tế Cộng sản và trong ban chấp hành lâm thời Đảng Cộng sản Đông Dương đúng
b) Những người theo quan điểm “tả” khuynh sai lầm
c) Hồ Chí Minh đúng (đ)
d) Hồ Chí Minh sai

304. Năm nào Đảng ta trở lại với tư tưởng của Hồ Chí Minh trong chính cương sách lược vắn tắt?

a) 1935
b) 1936
c) 1939
d) 1941

305. Hội nghị lần thứ mấy của Ban Chấp Hành TW Đảng Cộng sản Đông Dương đánh dấu thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh?

a) Hội nghị lần thứ 6
b) Hội nghị lần thứ 7
c) Hội nghị lần thứ 8 (đ)
d) Hội nghị lần thứ 9

306. Tư tưởng nào của cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc- than phụ của Bác- đã ảnh hưởng sâu sắc nhân cách Hồ Chí Minh?

a) Tư tưởng yêu nước
b) Tinh thần hiếu học
c) Tư tưởng “thương dân” (đ)
d) Nghị lực vượt qua khó khăn gian khổ để đạt mục đích của cuộc sống

307. Cách thức Hồ Chí Minh tiếp thu tinh hoa vắn hoá nhân loại- kể cả Mac-Lenin – như thế nào?

a) Sao y bản chính
b) Có chọn lọc, phê phán, kế thừa và phát triển (đ)
c) Loại bỏ hết các tư tưởng phong kiến, tư sản
d) Loại bỏ hết các tư tưởng tôn giáo

308. Trong quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, thời kì trước 1911 được gọi là thời kì gì?

a) Thời kì học tập kiến thức văn hoá
b) Thời kì hình thành nhân cách
c) Thời kì tuổi trẻ sống vô tư
d) Thời kì hình thành long yêu nước và chí hướng cứu nước (đ)

309. “Đưa hổ cửa trước, rước beo cửa sau”; “ỷ pháp cầu tiến bộ” là nhận xét của Nguyễn Ái Quốc về chủ trương cứu nước sai lầm của ai?

a) Phan Đình Phùng
b) Hoàng Hoa Thám
c) Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh (đ)
d) Phái chủ hoà trong triều đình nhà Nguyễn

310. Những câu viết sau đây ghi lại các dk hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Câu nào viết sai?

a) Nhu cầu khách quan và bức thiết do cách mạng Việt Nam đặt ra là muốn cứu nước và giải phóng dân tộc phải tìm một con đường mới
b) Quê hương Hồ Chí Minh là mảnh đất giàu truyền thống yêu nước, chống ngoại xâm
c) Hồ Chí Minh sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước, gần gũi nhân dân, cụ than sinh có tư tưởng thương dân, chủ trương lấy dân làm hậu thuẫn cho mọi cải cách chính trị
d) Ngay từ khi còn ở trong nước, Hồ Chí Minh đã nhận thức được đặc điểm thời đại (đ)

311. Tìm 1 có chi tiết bị nhầm lẫn trong câu viết: “Một trong những nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh là tiếp thu văn hoá phương Đông”. Cụ thể là:

a) Những mặt tích cực của Nho giáo là triết lý hành động, là lý tưởng về 1 thế giới đại đồng
b) Tư tưởng vị tha của Phật giáo
c) Kế thừa lòng nhân ái, đức hy sinh của Hồi Giáo (đ)
d) Tiếp thu các giá trị tư tưởng của Lão tử, Mạc tử, Quản tử

312. Tìm 1 câu bị viết nhầm lẫn trong câu viết: “Một trong những nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh là tiếp thu văn hoá phương Đông”. Cụ thể là:

a) Những mặt tích cực của Nho giáo là triết lý hành động, là lý tưởng về 1 thế giới đại đồng
b) Tư tưởng vị tha của Phật giáo
c) Kế thừa những giá trị văn hoá tiến bộ của thời kì Phục Hưng (đ)
d) Tiếp thu “chủ nghĩa tam dân” của Tôn Trung Sơn

313. Dưới đây là những nhân tố chủ quan thuộc về phẩm chất cá nhân của Nguyễn Ái Quốc đã giúp ông trở thành nhà tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhân tố nào tuộc về phẩm chất trí tuệ đặc sắc nhất làm điều kiện cho Nguyễn Ái Quốc trở thành 1 nhà tư tưởng?

a) Tư duy độc lập, tự chủ sáng tao, với đầu óc phê phán tinh tường sáng suốt trong nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn (đ)
b) Sự khổ công học tấp
c) Tình cảm mãnh liệt của một con người suốt dời yêu nước, thương dân
d) Ý chí rất cao của một chiến sĩ cộng sản nhiệt thành cách mạng

Bài hay:  Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định hàng đầu đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi - TT HCM

314. Tìm 1 câu có sự nhầm lẫn trong các câu sau đây? Trong 10 năm đầu (1911-1920) của quá trình bôn ba tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã:

a) Đến nước Pháp, nơi sản sinh ra tư tưởng tự do, bình đẳng, bác ái
b) Đến nhiều nước châu Âu, châu Phi, châu Mỹ
c) Sống, làm thuê và tự học hỏi tại các nước Mỹ, Anh, Pháp
d) Viết tác phẩm Đường Cách Mệnh (đ)

315. Tìm 1 câu có sự nhầm lẫn trong các câu sau đây? Trong 10 năm đầu (1911-1920) của quá trình bôn ba tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã:

a) Đến nước Pháp, nơi sản sinh ra tư tưởng tự do, bình đẳng, bác ái
b) Đến nhiều nước châu Âu, châu Phi, châu Mỹ
c) Tham gia Đảng xã hội Pháp
d) Hoạt động ở Trung Quốc và Thái Lan (đ)

316. Các sự kiện sau đây là điều kiện chính trị góp phần hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, sự kiện nào thuộc về yếu tố thời đại?

a) Các phong trào vũ trang kháng chiến chống Pháp trong nữa cuối thế kỷ XIX dựa trên ý thức hệ phong kiến đều thất bại
b) Các phong trào chống Pháp do các sỹ phu phong kiến có tư tưởng duy tân dẫn dắt cũng không tránh khỏi hạn chế và thất bại
c) Mười năm đầu TK XX, khi Nguyễn Tất Thành lớn lên, phong trào yêu nước của nhân dân ta bị thực dân Pháp thẳng tay đàn áp, đang ở vào thời kì khó khăn nhất
d) Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc sang đầu thế kỉ XX đã trở thành cuộc đấu tranh chung của các dân tộc thuộc địa gắn với cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản ở chính quốc (đ)

317. Trong những câu nói dưới đây, câu nào của người khác mà Bác Hồ sử dụng lại?

a) “Lúc bấy giờ tôi ủng hộ cách mạng Tháng Mười chỉ theo cảm tính tự nhiên”
b) “Tôi tham gia Đảng xã hội Pháp chẳng qua là vì các “ông, bà” ấy đã tỏ đồng tình với tôi, với cuộc đấu tranh của các dân tộc bị áp bức”
c) “Còn Đảng là gì, công đoàn là gì, CNXH và chủ nghĩa cộng sản là gì, thì tôi chưa hiểu”
d) “Dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc” (đ)

318. Đoạn viết dưới đây ghi lại nhận định của Hồ Chí Minh về Khổng tử, trong đó nhận định nào chứng tỏ Hồ Chí Minh tiếp nhận giá trị tích cực của tư tưởng Nho giáo?

a) Tư tưởng của Khổng tử chỉ thích hợp với 1 xã hội bình yên không bao giờ thay đổi
b) Khổng tử là người phát ngôn bênh vực những người bóc lột chống lại những người bị áp bức
c) Tuy Khổng tử là phong kiến song những điều hay trong học thuyết của ông thì ta nên học (đ)
d) Trong học thuyết của Khổng tử có nhiều điều không đúng

319. Tìm 1 câu có nội dung bị nhầm lẫn trong các câu sau: một trong những nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh là tiếp thu tư tưởng và văn hoá phương Tây. Cụ thể là:

a) Tiếp thu giá trị tư tưởng nhân quyền của cuộc cách mạng Mỹ, được ghi trong tuyên Ngôn Độc Lập năm 1776 của Mỹ
b) Ở nước Anh, Nguyễn Ái Quốc đã tiếp nhận được lý tưởng tự do, bình đẳng, bác ái và tư tưởng dân chủ của các nhà khai sáng Anh (đ)
c) Khi hoạt động ở Pari, thủ đô nước Pháp, Nguyễn Ái Quốc đã hấp thu được tư tưởng dân chủ và hình thành được phong cách dân chủ trong hoạt động chính trị
d) Trong sinh hoạt khoa học, chính trị với Đảng xã hội Pháp, Nguyễn Ái Quốc đã học được cách làm việc dân chủ trong tranh luận, trình bày ý kiến

320. Phát hiện một câu có nội dung bị nhầm lẫn trong các câu sau: con đường Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mac-Lenin có mấy đặc điểm sau:

a) Khi ra đi tìm dường cứu nước ở lứa tuổi 20, hành trang quý giá nhất của Nguyễn Ái Quốc là lòng yêu nước nhiệt thành
b) Trong quá trình bôn ba tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã hoàn thiện cho mình bản lĩnh tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, nhờ đó khi tiếp thu và vận dụng chủ nghĩa Mac-Lenin không rơi vào giáo điều, sao chép
c) Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mac-Lenin chủ yếu như đến với một học thuyết, nhằm đáp ứng nhu cầu nhận thức về khoa học (đ)
d) Nguyễn Ái Quốc tiếp thu lý luận MacLenin theo phương pháp “không học sách vở Mac-Lenin mà học tinh thần Mac-Lenin

321. “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng , dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”. Câu nói được trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

Bài hay:  Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH ở Việt Nam - TT HCM

a) Bản án chế độ thực dân Pháp
b) Chính cương sách lược vắn tắt
c) Tuyên ngôn độc lập (đ)
d) Đường cách mệnh

322. Giá trị của bản Tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam mới được các tác giả giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh đánh giá là:

a) Có giá trị bình thường
b) Có giá trị lịch sử to lớn (đ)
c) Có giá trị lịch sử đặc biệt
d) Là bản thiên cổ hùng văn

323. Đường lối kháng chiến mà chủ tịch Hồ Chí Minh vạch ra là gì?

a) Vừa kháng chiến, vừa kiến quốc
b) Kháng chiến toàn dân, toàn diện
c) Kháng chiến trường kỳ và tự lực cánh sinh
d) Cả 3 vấn đề trên (đ)

324. Thực chất của vấn đề dân tộc thuộc địa trong tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?

a) Đòi quyền bình đẳng giữa các dân tộc
b) Đòi quyền tự do dân chủ cho nhân dân
c) Đòi quyền tự trị dân tộc dưới sự bảo hộ của ngoại bang
d) Đấu tranh giải phóng dân tộc, thành lập nhà nước dân tộc độc lập, trong đó nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực nhà nước. (đ)

325. Theo Nguyễn Ái Quốc, cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới muốn giành được thắng lợi phải đi theo?

a) Con đường cứu nước mà những bậc tiền bối đã đi
b) Con đường giành độc lập của người Mỹ
c) Con đường giành độc lập của nhân dân Ấn độ
d) Con đường cách mạng vô sản (đ)

326. Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới muốn giành được thắng lợi phải do:

a) Giai cấp tư sản lãnh dạo
b) Phải do một cá nhân xuất chúng lãnh đạo
c) Do tầng lớp trí thức lãnh đạo
d) Phải do Đảng Cộng sản lãnh đạo (đ)

327. Cách mạng giải phóng dân tộc là sự nghiệp đoàn kết của?

a) Giai cấp công nhân với tầng lớp giai cấp nông dân
b) Giai cấp công nhân với tầng lớp trí thức
c) Giai cấp công nhân với nhà công thương giàu có
d) Của toàn dân trên cơ sở lien minh của giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và trí thức (đ)

328. Cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành được thắng lợi, cần phải?

a) Được tiến hành 1 cách chủ động và sáng tao (đ)
b) Dựa vào các nước có nền kinh tế phát triển cao
c) Dựa vào thắng lợi của cách mạng ở “chính quốc”
d) Dựa vào thắng lợi của cách mạng ở các nước thuộc địa khác

329. Biện pháp hàng đầu để thắng lợi trong cách mạng giải phóng dân tộc phải:

a) Dựa vào bạo lực vũ trang thuần tuý
b) Dùng phương pháp đàm phán hoà bình
c) Kêu gọi quân đội nước ngoài trợ giúp
d) Sử dụng bạo lực cách mạng, kết hợp bạo lực chính trị của quần chúng với bạo lực vũ trang (đ)

330. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, lực lượng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người là:

a) Đảng Cộng sản
b) Các lực lượng cách mạng thế giới
c) Khối đại đoàn kết dân tộc mà nồng cốt là lien minh công, nông, trí thức
d) Tất cả các lực lượng trên (đ)

331. Theo Hồ Chí Minh, ai là người đầu tiên đã đặt cơ sở cho một thời đại mới, thật sự cách mạng trong các nước thuộc địa

a) C. Mac
b) Lenin (đ)
c) Ho-xe-mac-ti
d) Mao Trạch Đông

332. “Cách mạng là phá cái cũ đổi ra cái mới, cái xấu đổi ra cái tốt”. Câu trên được trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

a) Sửa đổi lề lối làm việc
b) Bản án chế độ thực dân Pháp
c) Đường Cách mệnh (đ)
d) Đạo đức cách mạng

333. “Công- nông là cái gốc cách mạng, còn học trò, nhà buôn nhỏ, điền chủ nhỏ… là bầu bạn của cách mạng của công- nông”. Câu trên được trích từ tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc?

a) Thư gửi uỷ ban hành chính các kỳ, bộ, tổng và làng (đ)
b) Thư gửi đồng bào Nam bộ
c) Sửa đổi lề lối làm việc
d) Đường Cách mệnh

334. Câu “Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới một xã hội cộng sản” trích từ văn kiện nào?

a) Đường Cách mệnh
b) Chánh cương, sách lược vắn tắt (đ)
c) Chương trình tóm tắt của Đảng
d) Chương trình của mặt trận Việt minh

335. “Trong lúc này, quyền lợi của dân tộc là cao hơn hết thẩy”. kết luận trên là nội dung của hội nghị nào của ban chấp hành TW Đảng Cộng sản Đông Dương do Nguyễn Ái Quốc chủ trì?

a) Hội nghị TW 6 (11/1939)
b) Hội nghị TW 7 (11/1940)
c) Hội nghị TW 8 (11/1941) (đ)
d) Hội nghị toàn quốc của Đảng (8/1945)

336. “Hỡi đồng bào yêu quý! Giờ quyết định vận mệnh của dân tộc đã đến. toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy, đem sức ta mà giải phóng cho ta”. Lời kêu gọi trên được trích trong tác phẩm nào?

Bài hay:  Nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh - TT HCM

a) Quân lệnh số một của Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc
b) Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của chủ tịch Hồ Chí Minh
c) Hiệu triệu tổng khởi nghĩa (đ)
d) Tuyên ngôn độc lập

337. Bác Hồ căn dặn bộ đội “Ngày xưa, các vua Hùng đã có công dựng nước. Ngày nay, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Đó là lời Bác dặn dò đơn vị nào trước khi về tiếp quản thủ đô?

a) Đại đoàn 312
b) Đại đoàn 320
c) Đại đoàn quân tiên phong (đ)
d) Đơn vị bộ đội bảo vệ Bác

338. Chân lý “không có gì quý hơn độc lập, tự do” được Bác khẳng định nhân sự kiện lịch sử nào diễn ra lúc đó?

a) Cách mạng tháng Tám thành công
b) Bác Hồ và chính phủ từ chiến khu trở về Hà Nội
c) Đế quốc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc nhằm đưa nước ta trở lại “thời kỳ đồ đá”
d) Kỷ niệm 20 năm ngày cách mạng tháng Tám thắng lợi (1945-1965) ở Hà Nội (đ)

339. Chọn phương án trả lời đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh:

a) Cách mạng giải phóng dân tộc giành thắng lợi đồng thời với cách mạng vô sản ở chính quốc
b) Cách mạng giải phóng dân tộc giành thắng lợi sau cách mạng vô sản ở chính quốc
c) Cách mạng giải phóng dân tộc có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc (đ)
d) Thắng lợi của cách mạng giải phóng dân tộc phụ thuộc vào thắng lợi của cách mạng vô sản ở chính quốc

340. Hồ Chí Minh đã dùng hình ảnh nào dưới đây để chỉ chủ nghĩa tư bản?

a) Con bạch tuộc
b) Con rồng tre
c) Con đĩa 2 vòi (đ)
d) Con voi

341. Nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh là:

a) Chủ nghĩa yêu nước
b) Chủ nghĩa xã hội
c) Chủ nghĩa nhân đạo chiến đấu
d) Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. (đ)

342. Hồ Chí Minh là “Người khởi xướng cuộc đấu tranh giải phóng các dân tộc thuộc địa trong thế kỷ XX”. Ai đánh giá sự nghiệp của Hồ Chí Minh như trên?

a) Đảng Cộng sản Việt Nam
b) Uỷ ban hoà bình thế giới
c) Hội chữ thập đỏ quốc tế
d) Cơ quan văn hoá- giáo dục của Liên Hợp Quốc (đ)

343. Chủ nghĩa dân tộc mà Hồ Chí Minh coi là động lực lớn của đất nước là chủ nghĩa dân tộc gì?

a) Chủ nghĩa dân tộc nước lớn
b) Chủ nghĩa dân tộc nhược tiểu
c) Chủ nghĩa quốc gia
d) Chủ nghĩa dân tộc chân chính (đ)

344. Hồ Chí Minh đứng trên quan điểm nào để giải quyết vấn đề dân tộc?

a) Quan điểm quốc gia dân tộc
b) Quan điểm chủng tộc (huyết thống, màu da, tiếng nói…)
c) Quan điểm đại dân tộc
d) Quan điểm giai cấp công nhân (đ)

345. Xác định đúng quan điểm của Hồ Chí Minh

a) Giải phóng giai cấp là tiền đề để giải phóng dân tộc
b) Giải phóng con người là tiền đề để giải phóng dân tộc
c) Giải phóng dân tộc là tiền đề để giải phóng giai cấp (đ)
d) Giải phóng xã hội là tiền đề giải phóng giai cấp

346. “Những tư tưởng dân tộc chân chính trong phong trào công nhân bao giờ cũng là những tư tưởng quốc tế chân chính”. Ai nói câu trên?

a) Mac
b) Angghen (đ)
c) Hồ Chí Minh
d) Lenin.

347. Theo Hồ Chí Minh, mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội thuộc địa phương Đông là gì?

a) Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với giai cấp tư sản dân tộc
b) Mâu thuẫn giữa giai cấp nông nhân với địa chủ phong kiến
c) Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân, nông dân, trí thức với địa chủ phong kiến
d) Mâu thuẫn giữa dân tộc bị áp bức với chủ nghĩa thực dân (đ)

348. Đối tượng của cách mạng thuộc địa là:

a) Giai cấp tư sản bản địa
b) Địa chủ phong kiến
c) Bọn phản động, tay sai ôm chân đế quốc
d) Chủ nghĩa thực dân và bọn tay sai phản động (đ)

349. Vấn đề cơ bản của cách mạng thuộc địa là:

a) Ruộng đất cho nhân dân
b) Là vấn đề dân chủ xã hội
c) Cải thiện dân sinh
d) Độc lập dân tộc (đ)

350. Hãy chỉ ra một luận điểm sai so với quan điểm của Hồ Chí Minh trong các câu sau “Hồ Chí Minh cho rằng để được giải phóng, mỗi dân tộc, mỗi giai cấp, mỗi con người phải đánh thắng các loại kẻ thù” sau đây:

a) Thực dân, đế quốc và bọn tay sai của chúng
b) Nghèo nàn, lạc hậu tức là giặc đói và giặc dốt
c) Chủ nghĩa cá nhân
d) Tất cả địa chủ, tư sản (đ)

Đánh giá