Đề thi và đáp án thi trắc nghiệm TT HCM

Bạn đang xem phần thứ 16 trong bộ đề thi trắc nghiệm môn học TT HCM, đây là phần có nội dung quan trọng, các bạn nên đọc kỹ phần này một chút. Chúc bạn thi điểm cao

Đề thi và đáp án thi trắc nghiệm TT HCM

Cấu 751: Năm 1943, Hồ Chí Minh đã vạch chương trình xây dựng nền văn hóa nước Việt Nam. Chương trình đó bao gồm mấy điểm?

a. 3. (Đ)
b. 4.
c. 5.
d. 6.

Cấu 752: Quan điểm xây dựng một nền văn hóa có nội dung xã hội chủ nghĩa còn có tính chất dấn tộc được Hồ Chí Minh nêu ra vào thời gian nào?

a. Năm 1951.
b. Nắm 1954.
c. Năm 1960. (Đ)

Cấu 753: Theo Hồ Chí Minh, đời sống văn hóa mới bao gồm những mặt nào?

a. Đạo đức mới.
c. Nếp sống mới.
b. Lối sống mới.
d. Cả a, b, c. (Đ)

Cấu 754: Chọn cụm tư đúng điền vào chỗ trống: “Một dấn tộc dốt là một dấn tộc…”.

a. Chậm phát triển.
b. Lạc hậu.
c. Yếu. (Đ)

Cấu 755: Theo Hồ Chí Minh, học để làm gi?

a. Làm việc
c. Lăm cán bộ.
b. Làm người.
d. Cả a, b, c. (Đ)

Cấu 756: Theo Hồ Chí Minh, muốn thưc tinh một dấn tộc, trước hết phải thức tinh bộ phận dấn cư nào?

a. Tầng lớp trí thức.
c. Thiếu niên, nhi đồng.
b. Thanh niên. (Đ)

Cấu 757: Hồ Chí Minh ví tuổi trẻ như mùa nào trong năm?

a. Mùa xuân. (Đ)
c. Mùa thu.
b. Mùa hạ.
d. Mùa đông.

Cấu 758: Tìm một phương án sai trong đoạn sau đây: “Trong 10 năm đầu (1911 – 1920) của quá trình bôn ba tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã:

a. Vượt qua 3 đại đương, 4 chấu lục.
b. Đến khoảng gấn 30 nước.
c. Sống, làm thuê và tự học tại các nước Mỹ, Anh, Pháp.
d. Đến Matxcơva dự Hội nghị Quốc tế nông dân”. (Đ)

Cấu 759: Tìm một điểm nhấm lẫn trong đoạn viết sau đây: “Một trong những nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh là tiếp thu văn hóa phương Đông. Cụ thể là:

a. Những mặt tích cực của Nho giáo.
b. Tư tưởng vị tha của Phật giáo.
c. Tư tưởng của Khổng Tử về một xã hội bình yên không bao giờ thay đổi…”. (Đ)

Cấu 760: Hồ Chí Minh đã từng dạy học ở ngôi trường nào?

a. Trường tiểu học Pháp – Việt ở Vinh.
b. Trường tiểu học Đông Ba ở Huế.
c. Trường Quốc học Huế.
d. Trường Đục Thanh ớ Phan Thiết. (Đ)

Cấu 761: Bài thơ “Người đi tìm hình của nước” viết về Hồ Chí Minh là của tác gia nào?

a. Huy Cận.
c. Chế Lan Viên. (Đ)
b. Nguyễn Đình Thi.
d. Tố Hữu.

Cấu 762: Bản ăn chế độ thực dấn Phấp của Hồ Chí Minh được xuất bản vào năm nào?

a. 1920.
c. 1925. (Đ)
b. 1922.
d. 1927.

Cấu 763: Tác phẩm Đường cách mệnh của Hồ Chí Minh được xuất bản vào năm nào?

a. 1920.
c. 1927. (Đ)
b. 1925.
d. 1930.

Cấu 764: Hồ Chí Minh viết Lịch sử nước ta vào thời gian nào?

a. 1940.
c. 1942.
b. 1941. (Đ)
d. 1943.

Cấu 765: Hồ Chí Minh viết Nhật ký trong tù vào thời gian nào?

a. 1931 – 1933.
c. 1942 -1943. (Đ)
b. 1940 -1941.
d.1944 -1945.

Cấu 766: Ai là tác giả hai câu thơ: “Hiển dưphcễỉ đâu là tính sẵn / Phần nhiểu do giáo dục mà nên”

a. Khổng Tử (551-479 Tr.CN) – nhà giáo dục lớn thời cổ đại của Trung Hoa;
b. Hồ Chí Minh (1890-1969) – lãnh tụ vĩ đại của nhân dấn Việt Nam; (Đ)
c. Mahatma Ganđi (1869-1948) – lãnh tụ vĩ đại của nhân dấn Độ;
d. Giêsu Crít – người sáng lập Kitô giáo ở phương Tây.

Cấu 767: Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn độc lập vào năm nào?

a. 1930.
c. 1945. (Đ)
b. 1941.
d. 1946.

Cấu 768: Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” thực chất là một văn kiện quan trọng để xây dựng Đảng trên tất cả các mặt. Tác phẩm này được Hồ Chí Minh viết vào thời gian nào?

a. Tháng 2/1947
c. Tháng 12/1947
b. Tháng 6/1947
d. Tháng 10/1947 (Đ)

Cấu 769: Tác phẩm “Đời sống mới” của Hồ Chí Minh xuất bản vào năm nào?

a. 1945.
c. 1947. (Đ)
b. 1946.
d. 1948.

Cấu 770: Hồ Chí Minh viết Ba mươi năm hoạt động của Đảng vào năm nào?

a. 1950.
c. 1960. (Đ)
b. 1955.
d. 1965.

Cấu 771: Bài “Ba mươi năm hoạt động của Đảng” của Hồ Chí Minh đắng tải trên tạp chí nào?

a. Học tập (Đ)
b. Thư tín quốc tế
c. Những vấn để hòa bình và chủ nghĩa xã hội

Cấu 772: Tác phẩm nào sau đấy không phải là của Hồ Chí Minh?

a. Bản ăn chế độ thực dấn Pháp
b. Đường cách mệnh.
c. Tuyên ngôn độc lập.
d. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản. (Đ)
e. Thường thức chính trị.

Cấu 773: Hồ Chí Minh viết mấy tác phẩm có tên Đạo đức cách mạng?

a. 1
c. 3
b. 2 (Đ)
d. 4

Cấu 774: Hồ Chí Minh viết “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhấn” vào năm nào?

a. 1966.
c. 1968.
b. 1967.
d. 1969. (Đ)

Cấu 775 : Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Cẩn kiệm liêm chính” vào thời gian nào?

a. 7/1949
b. 6/1949 (Đ)
c. 12/1949

Cấu 776: Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Cấn kiệm liêm chính” với bút danh gi?

a. X.Y.Z
b. Chiến Thắng
c. Lê Quyết Thắng (Đ)

Cấu 777: Bài báo “Dấn vận” của Hồ Chí Minh được viết vào thời gian nào?

a. 15/10/1947
c. 15/10/1949 (Đ)
b. 15/10/1948
d. 15/10/1950

Cấu 778: Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Thường thức chính trị” với bút danh gi?

a. Đ.X
c. Hồ Chí Minh
b. X.Y.Z
d. Q.Th (Đ)

Cấu 779: Hồ Chí Minh khởi xướng Tết trồng cây với hai câu thơ: “Mùa xuân là tết trồng cây/ Làm cho đất nước càng ngày càng xuân” vào năm nào?

a. 1960
c. 1962
b. 1961
d. 1966 (Đ)

Cấu 780: Tác phẩm “Đạo đức cách mạng” là 1 văn kiện dài. Tác phẩm này Hồ Chí Minh lấy bút danh là gi?

a. Trấn Lực (Đ)
c. Hồ Chí Minh
b. Nguyễn Ái Quốc
d. TL

Cấu 781: Tác phẩm “Liên xô vĩ đại” của Hồ Chí Minh viết nhân dịp ki niệm lấn thữ bao nhiêu cách mạng Tháng Mười vĩ đại?

a. 40 năm
b. 42 năm
c. 43 năm

Cấu 782: Tác phẩm “Cách mạng Tháng Mười và sự nghiệp giải phỏng các dấn tộc Phương Đông” của Hồ Chí Minh được viết bằng tiếng nước nào?

a. Tiếng Việt
c. Tiếng Pháp
b. Tiếng Nga
d. Trung Quốc

Cấu 783: Hồ Chí Minh viết: ” [ ……… ..] mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc và cả loài người, mở đầu một thời đại mới trong lịch Sứ”. Hãy điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu trên.

a. Cách mạng tư sản Phấp;
b. Cách mạng tháng Mười; (Đ)
c. Cách mạng Tấn Hợi;
d. Cách mạng tháng Tám.

Cấu 784: Cho biết câu thơ sau: “Nay ở trong thơ nên có thép, Nhà thơ cũng phải biết xung phong” được Hồ Chí Minh viết trong bài thơ nào:

a. Ngắm trắng;
c. Không ngủ được;
b. Cắm tướng đọc Thiên gia thi; (Đ)
d. Cảnh khuya.

Cấu 785: Hồ Chí Minh viết một bài quan trọng nhan đề là “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Bài viết của Người vào năm nào?

a. 1967
b. 1968
c. 1969 (Đ)

Cấu 786: Hồ Chí Minh gửi thư khen bộ đội pháo binh ngày 13/4/1967, trong đó có tấm chữ vàng. Tấm chữ đó là gi?

a. Chấn đổng, tay sắt, đánh giỏi, bắn trúng;
b. Chấn đồng, vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng; (Đ)
c. Chấn đổng, vai thép, đánh giỏi, bắn trúng;
d. Chấn đổng, tim thép, đánh giỏi, bắn trúng.

Cấu 787: Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh được Đảng ta chính thức sử dụng từ bao giờ?

a. Từ năm 1945.
c. Từ năm 1986.
b. Từ năm 1969. (Đ)
d. Từ năm 1991

Cầu 388: Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành từ những nguồn gốc nào?

a. Truyền thống văn hóa của dấn tộc Việt Nam.
b. Tinh hoa văn hóa loài người.
c. Chủ nghĩa Mác – Lênin. (Đ)
d. Những phẩm chất chủ quan của Hồ Chí Minh
e. Cả a, b, c, d.

Cấu 789: Chọn phương án trả lời đúng nhất với tư tưởng Hồ Chí Minh?

a. Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện thực tế của nước ta.
b. Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta. (Đ)
c. Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện thực tế của nước ta.

Cầu 790: Hồ Chí Minh bắt đầu viết bản Di chúc lịch sử vào thời gian nào?

a. Năm 1954
c. Năm 1965 (Đ)
b. Năm 1960
d. Năm 1969

Cầu 791: Chọn phương án đúng trả lời cho câu hồi sau: Hồ Chí Minh khẳng định độc lập, tự do là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của tất cả các dấn tộc vào thời gian:

a. Trong cách mạng tháng 8-1945. (Đ)
b. Trong kháng chiến chống Pháp.
c. Trong kháng chiến chống Mỹ.
d. Tất cả các phương án trên.

Cầu 792: Chọn phương án đúng trả lời cho câu hồi sau: Hồ Chí Minh khẳng định chủ nghĩa dấn tộc là một động lực lớn ở các nước đang đấu tranh giành độc lập. Đó là chủ nghĩa dấn tộc:

a. Chấn chính. (Đ)
c. Hẹp hòi.
b. Sô vanh nước lớn.

Cầu 793: Chọn phương án đúng trả lời cho câu hồi sau: Kết hợp nhuần nhuyễn dấn tộc với giai cấp, độc lập dấn tộc và chủ nghĩa xã hội, phản ánh:

a. Quy luật khách quan của cách mạng giải phóng dấn tộc trong thời đại cách mạng vô sản. (Đ)
b. Mối quan hệ giữa mục tiêu giải phóng dấn tộc với giải phóng giai cấp, giải phóng con người.
c. Mối quan hệ giữa mục tiêu trước mắt và mục tiêu lấu dài.
d. Tất cả các phương án trên.

Cấu 794: Chọn phương án đúng trả lời cho câu hồi sau: Nội dung giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản bao gồm:

a. Đi tư giải phóng dấn tộc tới xã hội cộng sản.
b. Lực lượng lãnh đạo là giai cấp công nhấn.
c. Lực lượng cách mạng là toàn dấn tộc.
d. Tất cả các phương án trên. (Đ)

Cầu 795: Chọn phương án đúng trả lời cho câu hồi sau: Cách mạng giải phóng dấn tộc trong thời đại mới phải do Đảng Cộng sản lãnh đạo, để:

a. Giác ngộ dân chúng.
b. Tổ chức, tập hợp dấn chúng.
c. Đoàn kết với giai cấp vô sản và các dần tộc bị áp bức trên thế giới.
d. Tất cả các phương án trên. (Đ)

Cầu 796: Chọn phương án đúng trả lời cho câu hồi sau: Lực lượng giải phóng dấn tộc gồm:

a. Công nhân, nông dân.
c. Toàn dân tộc. (Đ)
b. Công nhân, nông dân, trí thức.

Cấu 797: Chọn phương án trả lời cho câu hồi sau: Cách mạng giải phóng dân tộc có khả nắng chủ động giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc vì:

a. Kẻ thù ở thuộc địa yếu hơn kẻ thù của giai cấp vô sản ở chính quốc.
b. Lực lượng cách mạng ở thuộc địa đông và mạnh hơn lực lượng cách mạng ở chính quốc.
c. Nọc độc và sức sống của con rắn độc tư bản chủ nghĩa tập trung ở các thuộc địa hơn ở các nước chính quốc. (Đ)

Cấu 798: Chọn phương án trả lời cho câu hồi sau: Cách mạng bạo lực là đấu tranh:

a. Vũ trang.
c. Kết hợp cả đấu tranh vũ trang và đấu tranh chính trị. (Đ)
b. Chính trị.

Cầu 799: Chọn phương án đúng trả lời cho câu hồi sau: Để vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dấn tộc và cách mạng giải phóng dấn tộc trong công cuộc đổi mới, cần quán triệt những nội dung gì?

a. Khơi dậy sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dấn tộc, nguồn động lực mạnh mẽ để xây dựng và bảo vệ đất nước.
b. Nhận thức và giải quyết vấn đề dấn tộc trên lập trường quan điểm của giai cấp công nhấn.
c. Chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết dấn tộc, giải quyết tốt mối quan hệ giữa các dấn tộc anh em trong cộng đồng dấn tộc Việt Nam.
d. Tất cả các phương án trên. (Đ)

Cấu 800: Theo Hồ Chí Minh, mục tiêu tổng quát của chủ nghĩa xã hội là gi?

a. Một nên kinh tế hiện đại, có sức tăng trưởng cao.
b. Không ngừng cải thiện và nấng cao đời sống của nhân dấn lao động.
c. Phát triển mạnh mẽ khoa học – kỹ thuật.
d. Bảo đảm quyền làm chủ của nhân dấn lao động. (Đ)

Đánh giá

Bài viết tương tự