Định nghĩa và hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh – TT HCM

Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh

– Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của quá trình cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng XHCN; là kết quả sự vận dụng sáng tạo và phát triển CNMLN vào điều kiện cụ thể của nước ta; đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người .
+ Thực chất của tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống lý luận phản ánh những vấn đề có tính quy luật của cách mạng Việt Nam.
+ Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm những vấn đề có liên quan đến quá trình phát triển từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa.
+ Chỉ ra nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh: đó là CNMLN, truyền thống dân tộc, trí tuệ thời đại.
+ Mục tiêu của tư tưởng Hồ Chí Minh là giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng con người.

hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh

Hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, đáng chú ý là tư tưởng về:

– Giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.
– Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
– Quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước thật sự của dân.
– Quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân.
– Phát triển kinh tế và văn hoá, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.
– Xây dựng đạo đức cách mạng.
– Chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau.
– Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
Theo chương trình của bộ Giáo dục Đào tạo, môn tư tưởng Hồ Chí Minh giới thiệu những vấn đề thuộc nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh:

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc.
2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường quá độ lên CNXH.
3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam và về Nhà nước của dân, do dân, vì dân.
5. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, nhân văn, văn hoá.

Đánh giá