Hãy phân tích và chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu bảo đảm thắng lợi cho cách mạng của VN ?

          Lịch sử cách mạng nước ta chứng minh : ĐCSVN luôn là người lãnh đạo và tổ chức thắng lợi của cách mạng nước ta.

          Sự kiện ĐCSVN ra đời bước lên vũ đài chính trị đã chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối cứu nước, chấm dứt thời kỳ đấu tranh tự phát, chuyển lên thời kỳ đấu tranh tự giác của giai cấp công nhân. Nó chứng tỏ giai cấp này đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng VN. Trong hơn bảy thập kỷ qua, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta trải qua những chặng đường lịch sử oanh liệt, giành đựơc những thắng lợi to lớn có ý nghĩa dân tộc và thời đại sâu sắc, đó là :

-Mới 15 tuổi, nhờ kiên quyết đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, bằng cuộc CMT8 năm 1945 Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta giành chính quyền trên phạm vi cả nước, đã đập tan xiềng xích nô lệ, chấm dứt ách thống trị của thực dân Pháp gần 90 năm, xóa bỏ chế độ phong kiến tồn tại hàng nghìn năm, lập nên Nhà nước VN Dân chủ Cộng hòa nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Thắng lợi đó đã đưa CM nước ta bước vào một kỷ nguyên mới-kỷ nguyên độc lập tự do hướng tới CNXH.

-Thời kỳ 1945-1954, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta chống thù trong, giặc ngoài, giữ vững chính quyền, tiến hành cuộc kháng chiến 9 năm thắng lợi giải phóng miền Bắc, với đỉnh cao là chiến thắng lịch sử ở Điện Biên Phủ năm 1954 đã đánh bại hoàn toàn ý chí xâm lược của thực dân Pháp, giải phóng 1 nửa đất nước, chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Đông Dương trên cơ sở tôn trọng quyền dân tộc cơ bản của nhân dân VN, Lào và Campuchia.

-Từ năm 1954-1975, Đảng lãnh đạo nhân dân ta giành nhiều thành tựu to lớn trên miền Bắc, thắng lợi hoàn toàn của cụôc kháng chiến chống Mỹ cứu nước mà đỉnh cao là Chiến dịch HCM lịch sử đã đánh bại hoàn toàn cụôc chiến tranh xâm lược của Mỹ, bụôc Mỹ phải thừa nhận quyền độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân VN, tiến lên giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, cả nước quá độ lên CNXH.

-Từ năm 1975 đến nay, Đảng lãnh đạo nhân dân ta thu được những thành tựu quan trọng trong sự nghiệp xd và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện đường lối đổi mới, đưa nước ta ra khỏi khủng hoảng và đã bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Sở dĩ có được những thắng lợi đó là vì :

-Đảng là người đầy tớ trung thành, đầy đủ lợi ích sống còn và nguyện vọng chân chính của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc VN. Độc lập dân tộc, tự do hạnh phúc cho nhân dân là mục đích của Đảng. Đảng luôn trung thành với Tổ quốc, nhân dân đặt lợi ích của dân tộc, của nhân dân lên trên hết, đựơc nhân dân tin yêu và ủng hộ.

-Đảng luôn quán triệt trong mọi hoạt động của mình quan điểm : sự nghiệp CM là của nhân dân, phải lấy dân làm gốc. Dựa vào quần chúng, toàn dân phục vụ quần chúng, giữ vững mối liên hệ giữa Đảng với quần chúng.

-Đường lối của Đảng luôn phản ánh quyền lợi nguyện vọng và khả năng của quần chúng. Cho nên Đảng luôn được quần chúng tin yêu và ủng hộ. Sự nghiệp xây dựng CNXH là sự nghiệp to lớn, mới mẻ.

-Đảng lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo xh bằng Cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách và chủ trương công tác một cách đúng đắn, sáng tạo. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị bằng cách liên hệ mật thiết với nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, hoạt động trong khuôn khổ Hiếp pháp và pháp luật.

-Đảng biết nắm vững và vận dụng sáng tạo CN Mac-Lênin và tư tưởng HCM để đề ra đường lối độc lập, tự chủ, đúng đắn. Đảng luôn có ý thức vận dụng sáng tạo CN Mac-Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của nước ta, kế thừa di sản tư tưởng HCM, nhờ đó mà đề ra được đường lối đúng đắn.

Tuy vậy trong sự nghiệp CM XHCN, Đảng cũng mắc những sai lầm, khuyết điểm, nhất là trong lĩnh vực kinh tế. Nguyên nhân chủ yếu là do chủ quan, duy ý chí, vi phạm quy luật khách quan,..Từ ĐH VI đến nay, Đảng luôn quán triệt tư tưởng, phải xuất phát từ thực tế, tôn trọng quy luật khách quan đề ra đường lối đúng mà thước đo của đường lối đúng là sản xuất phát triển, chính trị ổn định đời sống của nhân dân không ngừng đựơc cải thiện.

Hãy phân tích và chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu bảo đảm thắng lợi cho cách mạng của VN ?
3.5 (70.67%) 15 votes