Nêu sự khác nhau giữa dòng tiền mặt và lợi nhuận

Nêu sự khác nhau giữa dòng tiền mặt và lợi nhuận

Để phân biệt giữa lợi nhuận và dòng tiền mặt, ta so sánh hai chỉ tiêu là lợi nhuận ròng và ngân lưu ròng:

Lợi nhuận ròng = Doanh thu – Chi phí

Ngân lưu ròng = Dòng thu tiền – Dòng chi tiền

Như vậy, ngân lưu ròng dương hay âm không có nghĩa là lãi hay lỗ, ngược lại lãi hay lỗ thì không đồng nghĩa là có tiền mặt hay không.

Về cơ bản, sự khác nhau này là kết quả của bốn kiểu giao dịch sau đây:

– Giao dịch làm tăng lợi nhuận nhưng chưa làm tăng lượng tiền mặt ngay.

– Giao dịch làm giảm lợi nhuận nhưng chưa làm giảm lượng tiền mặt ngay.

– Giao dịch làm tăng lượng tiền mặt nhưng chưa tác động đến lợi nhuận ngay.

– Giao dịch làm giảm lượng tiền mặt mà chưa tác động đến lợi nhuận ngay.

 

Đánh giá

Bài hay:  Tìm hiểu về mục tiêu của doanh nghiệp: có phải là tối đa hóa lợi nhuận?