Phần 15 bộ câu hỏi thi trắc nghiệm pháp luật đại cương từ câu 281 đến 300

Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm pháp luật đại cương

Nếu có vướng mắc trong các câu trả lời các bạn có thể tham khảo lại phần giáo trình Pháp luật đại cương được trình bày cẩn thận tại đây.

Câu 281. Khẳng định nào sau đây là đúng:

A. Tất cả các quyết định có nội dung bảo vệ pháp luật của cơ quan công an phải được viện kiểm sát phê chuẩn.
B. Tất cả các quyết định có nội dung bảo vệ pháp luật của cơ quan công an phải được viện kiểm sát phê chuẩn trước khi thi hành.
C. Tất cả các quyết định có nội dung bảo vệ pháp luật của cơ quan công an có thể chưa cần phải được viện kiểm sát phê chuẩn khi đem ra thi hành.
D. Cả A, B và C
Câu 282. Cơ sở kinh tế của nhà nước tư sản là:

A. Chế độ sở hữu của giai cấp thống trị đối với tư liệu sản xuất và nô lệ.
B. Chế độ sở hữu của giai cấp thống trị đối với tư liệu sản xuất mà chủ yếu là ruộng đất.
C. Quan hệ sản xuất dựa trên chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất và bóc lột giá trị thặng dư.
D. Quan hệ sản xuất dựa trên chế độ công hữu về tư liệu sản xuất.

Câu 283. Cơ sở xã hội, cơ cấu giai cấp của nhà nước chủ nô, bao gồm:

A. Hai giai cấp chính là chủ nô và nô lệ, ngoài ra còn có tầng lớp thợ thủ công và những người lao động tự do khác.
B. Kết cấu giai cấp phức tạp, địa chủ và nông dân là hai giai cấp chính, ngoài ra còn có thợ thủ công, thương nhân
C. Hai giai cấp chính là tư sản và vô sản, ngoài ra còn có giai cấp nông dân, tầng lớp tiểu tư sản, trí thức…
D. Giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo nhà nước và xã hội, quyền lực nhà nước thuộc về giai cấp công nhân và nhân dân lao động.

Câu 284. Nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của một kiểu nhà nước nhất định:

A. Tiền đề kinh tế
B. Tiền đề xã hội
C. Về tư tưởng và chính trị
D. Cả A và B đều đúng

Câu 285. Khẳng định nào sau đây là đúng:

A. Nhà nước liên bang luôn luôn có hai viện lập pháp
C. Cả A và B đều đúng
B. Nhà nước đơn nhất chỉ có một viện lập pháp
D. Cả A và B đều sai

Câu 286. Khẳng định nào sau đây là đúng:

A. Nhà nước liên bang có thể chỉ có một viện lập pháp
B. Nhà nước đơn nhất có thể có hai viện lập pháp
C. Cả A và B đều đúng
D. Cả A và B đều sai

Câu 287. Các quyết định ADPL có thể được ban hành bằng hình thức:

A. Bằng miệng
B. Bằng văn bản
C. Có thể bằng miệng hoặc bằng văn bản tuỳ thuộc từng trường hợp cụ thể
D. Cả A, B và C đều sai

Câu 288. Các biện pháp tăng cường pháp chế:

A. Đẩy mạnh công tác xây dựng pháp luật
B. Tổ chức tốt công tác thực hiện pháp luật
C. Tiến hành thường xuyên, kiên trì công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm minh những vi phạm pháp luật.
D. Cả A, B và C

Câu 289. Trong quá trình tố tụng:

A. Điều tra là giai đoạn bắt buộc của tố tụng dân sự
B. Điều tra là giai đoạn bắt buộc của tố tụng hình sự
C. Điều tra là giai đoạn bắt buộc của cả tố tụng hình sự và tố tụng dân sự
D. Cả A, B và C đều sai

Câu 290. Nhận định nào sau đây là đúng:

A. Sự xuất hiện giai cấp làm xuất hiện chế độ tư hữu
C. Cả A và B đều đúng
B. Sự xuất hiện của chế độ tư hữu làm xuất hiện các giai cấp
D. Cả A và B đều sai

Câu 291. Nhận định nào sau đây là đúng

A. Của cải dư thừa là điều kiện làm xuất hiện chế độ tư hữu
B. Xuất hiện chế độ tư hữu mới làm cho của cải dư thừa
C. Cả A và B đều đúng
D. Cả A và B đều sai

Câu 292. Thành phố nào sâu đây không phải là thành phố trực thuộc trung ương:

A. Thành phố Đà Nẵng
B. Thành phố Hải Phòng
C. Thành phố Nha Trang
D. Thành phố Cần Thơ

Câu 293. Cơ quan nào là CQNN:

A. Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.
B. Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.
C. Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam.
D. Cả A, B và C đều sai

Câu 294. Bản chất của nhà nước là:

A. Đảm bảo lợi ích cho các giai cấp, tầng lớp trong xã hội
B. Đại diện và bảo vệ lợi ích cho giai cấp thống trị
C. Điều hòa lợi ích cho các giai cấp, tầng lớp trong xã hội
D. Nhà nước của mọi giai tầng trong xã hội

Câu 295. Nhận định nào sau đây là đúng:

A. Xã hội CXNT chưa có nhà nước và do đó không có quyền lực và tổ chức quyền lựC.
B. Xã hội CXNT đã có nhà nước, có quyền lực và tổ chức quyền lựC.
C. Xã hội CXNT chưa có nhà nước nhưng đã có quyền lực và tổ chức quyền lựC.
D. Xã hội CXNT đã có nhà nước nhưng chưa có quyền lực và tổ chức quyền lựC.

Câu 296. Sự tồn tại của pháp luật:

A. Do nhu cầu quản lý xã hội của nhà nước.
B. Là một hiện tượng tất yếu, bất biến trong đời sống xã hội của loài người.
C. Là do ý chí chủ quan của giai cấp thống trị.
D. Yêu cầu khách quan của một xã hội có giai cấp.

Câu 297. Cấp chính quyền nào sau đây không phải là cấp chính quyền địa phương:

A. Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
B. Huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh
C. Xã, phường, thị trấn
D. Buôn, làng, bản, phum, sóc, thôn, mường, ấp

Câu 298. Nước nào sau đây không phải là nhà nước XHCN:

A. Nga
B. Lào
C. Cuba
D. Triều Tiên

Câu 299. Theo quy định của Hiến pháp 1992 của nước CHXHCN Việt Nam, Quốc hội, Chính phủ, Chủ tịch nước có nhiệm kỳ:

A. 3 năm
B. 4 năm
C. 5 năm
D. 6 năm

Câu 300. Nước nào sau đây có hình thức cấu trúc là nhà nước liên bang:

A. Australia
B. Miến Điện, Mêhicô
C. Thụy Sĩ, Malaisia
D. Cả A, B và C đều đúng

 

Phần 15 bộ câu hỏi thi trắc nghiệm pháp luật đại cương từ câu 281 đến 300
Đánh giá