Phần 18 trong bộ câu hỏi trắc nghiệm TT HCM

Câu 851: Theo giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu cách mạng của đất nước ta hiện nay là gi?

a. Độc lập dấn tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
b. Dần giàu, nước mạnh.
c. Xã hội công bằng, dấn chủ, văn minh.
d. Cả a, b, c. (Đ)

Câu 852: Cơ chế vận hành của hệ thống chính trị nước ta là gi?

a. Nhà nước lãnh đạo, Đảng quản lý, nhân dấn làm chủ.
b. Nhà nước làm chủ, Đảng lãnh đạo, nhân dấn quản lý.
c. Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dấn làm chủ. (Đ)
d. Đảng và Nhà nước lãnh đạo, quản lý, nhân dấn làm chủ.

Câu 853: Những câu sau đấy, câu nào là của Hồ Chí Minh?

a. Sư tàn bạo của chủ nghĩa tư bản đã chuẩn bị đất rồi: CNXH chi còn phải làm cái việc là gieo hạt giống của công cuộc giải phóng nữa thôi.
b. Xem xét lại chủ nghĩa Mác về cơ sở lịch sử của nó, cũng cố nó bằng dấn tộc học phương Đông.
c. Chủ nghĩa dấn tộc là động lực lớn của đất nước. (Đ)

Câu 854: Đoạn văn: “Tất cả những biến đổi xảy ra trong mọi sự vật trên thế giới cũng đều có thể gọi là cách mệnh. Đắc uyn là một nhà vạn vật học cách mệnh. Các Mác là một nhà kinh tế học cách mệnh” được trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

a. Bản ăn chế độ thực dấn Phấp
b. Đường cách mệnh (Đ)
c. Thư trả lời ông H (Thượng Huyên)

Câu 855: Bài “Kính các đồng bào” được Nguyễn Ái Quốc viết vào thời gian nào?

a. 19/2/1941
b. 28/2/1941
c.3/6/1941
d. 6/6/1941 (Đ)

Câu 856: Trong “Mục đọc sách”, Hồ Chí Minh đã vạch ra chương trình xây dựng văn hóa bao gồm mấy điểm?

a. 3
b. 5 (Đ)
c. 7

Câu 857: Hiến pháp năm 1946 của nước Việt Nam dấn chủ cộng hòa có tất cả bao nhiêu điêu?

a. 68
b. 69
c. 70 (Đ)
d. 92

Câu 858: Hiến pháp năm 1959 của nước Việt Nam dấn chủ cộng hòa có tất cả bao nhiêu điêu?

a. 109
b. 112 (Đ)
c. 121
d. 135

Câu 859: Trong “Thư gửi các học sinh” nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam dấn chủ cộng hòa (9.1945), Hồ Chí Minh đã dùng đại tư nhân xưng nào?

a. Anh
b. Bác (Đ)
c. Tôi

Câu 860: Cầu: “Một dấn tộc dốt là một dấn tộc yếu” được trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh?

a. Chống nạn thất học
b. Thư gửi các học sinh
c. Những nhiệm vụ cấp bách của Nhà nước Việt Nam dấn chủ cộng hòa (Đ)

Câu 861: Trong “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”, Hồ Chí Minh kế tên mấy loại vũ khí?

a. 5 (Đ)
b. 6
c. 7
d. 8

Câu 862: Ai là người viết lời “Tưa” cho cuốn “Đời sống mới” của tác giả Tần Sinh (20/3/1947)

a. Trường Chinh
b. Phạm Văn Đồng
c. Võ Nguyên Giáp
d. Hồ Chí Minh (Đ)

Câu 863: Cầu: ”Cách mạng là giai cấp tiến bộ đánh đố giai cấp phần tiến bộ” trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

a. Đường cách mệnh
b. Đạo đức cách mệnh
c. Dần vận
d. Thường thức chính trị

Câu 864: Trong “Báo cáo về dự thảo Hiến pháp sửa đổi tại kỳ hợp thứ 11 Quốc hội khóa I nước Việt Nam dấn chủ cộng hòa”, Hồ Chí Minh đã chi ra mấy hình thức sở hữu tồn tại ở nước ta.

a. 2
b. 3
c. 4 (Đ)
d. 5

Câu 865: Trong bài nói chuyện tại Hội nghị cán bộ Đoàn thanh niên lao động Việt Nam toàn miền Bắc (22/9/1962), Hồ Chí Minh đã tóm tắt đạo đức cách mạng thành mấy điểm?

a. 3 (Đ)
b. 9
c. 12

Câu 866: Cầu: “Dù là tên tuổi không đắng trên báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh” trích từ bài nói nào của Hồ Chí Minh?

a. Bài nói tại Đại hội thanh niên Thủ đô (30/9/ 1964)
b. Bài nói tại Hội nghị Tổng kết phong trào Thi đua “dạy tốt, học tốt” của ngành giáo dục phổ thông và sư phạm (8/1963)
c. Bài nói tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội (21 / 10/ 1964) (Đ)

Câu 867: Các bản Di chúc Hồ Chí Minh được Bộ chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam (khóa VI) công bố vào thời gian nào?

a. Năm 1987
b. Năml988
c. Năm 1989 (Đ)
d. Năm 1990

Bài hay:  Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước - TT HCM

Câu 868: Hồ Chí Minh tuy sức khỏe có bị giảm sút nghiêm trọng nhưng vẫn cố gắng hết sức mình để trả lời thư của tổng thống Mỹ RisớtM. Nichxơn vào thời gian nào?

a. Ngày 20-8-1969
b. Ngày 22-8-1969
c. Ngày 25-8-1969 (Đ)

Câu 869: “Dù sao, chúng ta phải quyết tầm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn. Còn non, còn nước còn người. Thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay” câu nói đó của Hồ Chí Minh ở đầu?

a. Lời kêu gọi của Hồ Chí Minh 17-7-1966
b. Lời kêu gọi của Hồ Chí Minh 20-7-1969
c. Bắn Di chúc (Đ)

Câu 870: Hồ Chí Minh căn dặn toàn Đảng “phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau, sống với nhau có nghĩa, có tình nhưng không “đi hòa vi quý”. Lời căn dặn đó của Người ở đầu?

a. Tác phẩm “Đạo đức cách mạng” (Đ)
b.Tấc phẩm “Liên Xô vĩ đại”
c. Bắn Di chúc

Câu 871: Kế thừa tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền văn hóa mới ớ Việt Nam, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa VIII) đã khẳng định “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đã bản sắc dần tộc”, cho biết hội nghị đó lần thứ mấy?

a. Hai
b. Ba
c. Bốn (Đ)
d. Năm

Câu 872: Bản “Di chúc” thiêng liêng của chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu được viết vào thời gian nào?

a. Ngày 10 tháng 4 năm 1969
b. Ngày 10 tháng 5 năm 1969
c. Ngày 15 tháng 5 năm 1969 (Đ)
d. Ngày 20 tháng 6 năml969

Câu 873: “Xuân về xin có một bài ca
Gưi chúc đồng bào cả nước ta
Chống Mỹ hai miền đêu đánh giỏi
Tin mừng thắng trận nớ như hoa”
Bài thơ Mừng xuân trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết vào thời gian nào?

a. 1956
b. 1961 (Đ)
c. 1968
d. 1969

Câu 874: Cuốn sách “Đời sống mới” của Hồ Chí Minh được viết vào thời gian nào?

a. Tháng 1 năm 1946
b. Tháng 4 năm 1946
c. Tháng 3 năm 1947 (Đ)

Câu 875: Hồ Chí Minh đã tự tay sửa chữa bản dự thảo Điều lệ của hợp tác xã sản xuất nông nghiệp và viết lời giới thiệu cho bản điều lệ đó. Quốc hội đã thông qua và quyết định thi hành điều lệ hợp tác xã nông nghiệp bậc cao vào thời gian nào?

a. Tháng 2 năm 1969
b. Tháng 3 năm 1969
c. Cuối tháng 4 năm 1969 (Đ)

Câu 876: ”Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dấn tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm chấu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”. Hồ Chí Minh viết đoạn văn này nhân dịp:

a. Bế giảng năm học đầu tiên ở nước VNDCCH.
b. Đêm trung thu đầu tiên của nước VNDCCH.
d. Phát động chống nạn thất học.
c. Ngày khai trường đầu tiên của nước VNDCCH. (Đ)

Câu 877: Trong Thư gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc nhân dịp Tết sắp đến, Hồ Chí Minh viết: “Một năm [ ….. ..] vào mũcz xuân. Một đỜi [ ….. ..] tư tuổi trể. Tuổi trể là mùa xuân của xã hội”. Điên vào chỗ trống để hoàn thiện cậu.

a. Bắt đầu
b. Bước đầu
c. Khởi đầu (Đ)
d. Mở đầu

Câu 878: “Hiến pháp đó tuyên bố với thế giới nước Việt Nam đã độc lập. Hiến pháp đó tuyên bố với thế giới biết dấn tộc Việt Nam đã có đủ mọi quyền tư do… Chính phủ cố gắng làm theo đúng ba chính sách: Dấn sinh, Dần quyền và ..”. Điên vào chỗ trống để hoàn thiện đoạn trích lời phát biểu của Hồ Chí Minh trong phiên hợp thư 2 Quốc hội khóa I thông qua Hiếp phấp đầu tiên của nước ta ngày 9/1 1/1946.

a. Dần chủ
b. Dấn tuý
c. Dấn biếu
d. Dấn tộc (Đ)

Câu 879: HTrưng với Đảng, hiệũ với dân. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành. Khó khăn nào cũng Vượt qua. Kể thư nào cũng đánh thắng”, nội dung này được Hồ Chí Minh nói với lực lượng nào?

a. Công an nhân dấn;
b. Quân đội nhân dấn; (Đ)
c. Thanh niên xung phong;
d. Dấn công hoả tuyến.

Câu 880: “Cả đời tôi chi có một mục đích, là phấn đấu cho quyền lợi ( ..) và hạnh phúc của quốc dần… Bất kỳ bao giờ, bất kỳ ở đầu, tôi cũng chi theo đuổi một mục đích, làm cho ích quốc lợi dân”. Cầu nói trên trích từ bài nói chuyện của Hồ Chí Minh trước khi Người sang thắm nước Pháp ngày 30/5/1946. Chọn phương án đưa vào trong đấu ( ..) để hoàn thiện.

Bài hay:  Đề thi và đáp án thi trắc nghiệm TT HCM

a. Đất nước
b. của Đảng
c. Tổ quốc (Đ)
d. Chính phủ

Câu 881: Đời sống mới của một trường học – tư tiểu học, cho đến đại học phải: “Một là làm cho họ biết kính trọng sự cần lao Hai là tập cho họ quen khổ Ba là cho họ cái chí khí tư thực ký lực (làm lấy mà ăn). Không ăn bám xã hội Bốn là có ích cho sức khỏe của họ” Đấy là đoạn trích trong tác phẩm “Đời sống mới” của Hồ Chí Minh. Tác phẩm này được viết vào thời gian:

a. 1/1/1947
b. 10/3/1947
c. 20/3/1947 (Đ)
d. 25/3/1947

Câu 882: Trong tác phẩm “Đời sống mới”, Bác Hồ nói: “Nếu miệng thì tuyên truyền bảo người ta siêng làm, mà tự mình thì ăn trưa, ngủ trễ; bảo người ta tiết kiệm, mà tự mình thì xa xi, lung tung, thì tuyên truyền 100 năm cũng vô ích”. Theo suy nghĩ của bạn, Bác Hồ khuyên chúng ta điều gi?

a. Nên siêng làm
b. Nên tiết kiệm
c. Nên làm gương (Đ)

Câu 883: “Cán bộ và Đảng viên ta, vì bận việc hành chính hoặc quân sự, mà sao nhãng việc học tập. Đó là một khuyết điểm rất to. Khác nào người thầy thuốc chi đi chữa người khác, mà bệnh nặng trong mình thì quên chữa”- với lời nhắc nhớ trên, Hồ Chí Minh khuyên cán bộ và đảng viên cần:

a. Học tập – sữa chữa các khuyết điểm
b.Tư kiểm điểm (Đ)
c. Tư rèn luyện

Câu 884: Trong nhiều bài nói, bài viết, Hồ Chí Minh đã nêu lên và phần tích 5 đức tính chủ yếu của người cách mạng. Đó là các đức tính nào?

a. Nhấn – Nghĩa – Lễ – Trí – Tín;
b. Nhần – Nghĩa – Trí – Dũng – Tín;
c. Nhấn – Nghĩa – Trí – Dũng – Liêm; (Đ)
d. Cần – Kiệm – Liêm – Chính – Dũng.

Câu 885: Sắc lệnh số 14-SL về Tổng tuyển cử để bầu cử Quốc hội khóa I được Hồ Chí Minh ký ngày:

a. 3/9/1945
b. 20/9/1945
c. 8/9/1945
d. 6/1/1946 (Đ)

Câu 886: Ủy ban dự thảo Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dấn chủ Cộng hòa do ai làm Trưởng ban:

a. Đặng Xuân Khu
b. Nguyễn Lương Bằng
c. Hồ Chí Minh (Đ)
d. Lê Văn Hiến

Câu 887: Ngày 10/10/1945, Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 43. Sắc lệnh đó mang nội dung gi?

a. Về việc thiết lập một Ban đại học Văn Khoa tại Hà Nội
b. Về việc thiết lập một Quỹ tư trị cho trường Đại học Việt Nam (Đ)
c. Về việc thành lập Hội đồng cố vấn học chính

Câu 888: Trong Quốc lệnh được Hồ Chí Minh công bố, quy định 10 điểm thưởng và 10 điểm phạt và nêu rõ:
“Trong một nước thường phạt phải . thì nhấn dấn mới yên ổn, kháng chiến mới thắng lợi, kiến quốc mới thành công”. Chọn một phương án đúng điền vào chỗ trống để hoàn thiện

a. nghiêm minh (Đ)
b. nghiêm túc
c. rõ ràng
d. cương quyết

Câu 889: Hồ Chí Minh viết: ”Những người trúng cử, sẽ phải ra sức giữ vững nên độc lập của Tổ quốc, ra sức cho đồng bào. Phải luôn luôn nhớ và thực hành cậu: vì lợi nước quên lợi nhà; vì lợi chung, quên lợi riêng”. Chọn một phương án đúng điền vào chỗ trống để hoàn thiện:

a. Làm giàu
b. Giải phóng
c. Tăng phúc lợi
d. Mưu cầu hạnh phúc (Đ)

Câu 890: “Các cán bộ của Đảng có cái tếu nhất là phớt kỷ luật của đoàn thế, cơ quan, không đoàn kết giữa trong ngoài. Đó là khuyết điểm nhất. Do vậy sinh nhiều khuyết điểm khác. Làm như vậy tức là không đúng kỷ luật của Đảng, không đúng chính sách, Tuyên ngôn của Đảng”. Bác Hồ nói nội dung trên tại:

a. Hội nghị nông vận và dần vận toàn quốc
b. Lớp chinh huấn cán bộ Đảng, dấn chính ở cơ quan Trung ương (Đ)
c. Hội nghị tổng kết chiến dịch Tây Bắc
d. Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa H)

Câu 891: “Chống và bệnh quan liêu cũng quan trọng và cần kíp như việc đánh giặc trên mặt trận”. Chọn một phương án đúng điền vào chỗ trống để hoàn thiện:

Bài hay:  Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm Tư tưởng HCM mới cập nhật có đáp án

a. Phấ hoại của công
b. Tham ô, lãng phí (Đ)
c. Vi phạm kỷ luật
d. Lãng phí

Câu 892: HCấn bộ quyết định mọi việc. Các đồng chí đều là cán bộ cao cấp, đêu giữ những trách nhiệm quan trọng công việc thành hay bại một phần lớn là do nơi, thái độ và lê lối làm việc của các đồng chí”. Chọn một phương án đúng điền vào chỗ trống để hoàn thiện đoạn văn trên trích trong “Bài nói tại lớp chinh huấn đầu tiên của Trung ương” ngày 11/5/1952.

a. Tinh thần kỷ luật
b. Năng suất lao động
c. Tư tưởng đạo đức (Đ)
d. Sức khỏe

Câu 893: Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người .”. Chọn một phương án đúng điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu nói của Hồ Chí Minh tại Đại hội các chiến sĨ thi đua toàn quốc ngàyl /5/1952:

a. Tích cực nhất
b. Yêu nước nhất (Đ)
c. Xưng đăng nhất
d. Đáng khen nhất

Câu 894: Hồ Chí Minh viết: “Đạo đức cũ như người đầu ngược xuống đất chấn chồng lên trời. Đạo đức mới như người hai chấn đứng vững được dưới đất, đầu ngửng lên trời”. Bài nào của Hồ Chí Minh có đoạn văn này:

a. ”Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhần”
b. “Sửa đổi lối làm việc”
c. “Bài nói chuyện tại trường Chính trị trung cấp quân đội” (Đ)
d. a và b đúng

Câu 895: Phát biểu tại buổi khai mạc Đại hội thống nhất Việt Minh – Liên Việt, Hồ Chí Minh nói: “Hôm nay, trông thấy rừng cây .. ấy đã nở hoa kết quả và gốc rễ nó đang ăn sậu lan rộng khắp toàn dần và có một cái tương lai “trường xuân bất lão”. Vì vậy cho nên lòng tôi sung sướng vô cùng”. Chọn một phương án đúng điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói ngày3/3/195 1:

a. Xanh tốt
b. Xanh tươi
c. Đại đoàn kết (Đ)
d. Hùng hậu

Câu 896: Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dịp năm mới, Hồ Chí Minh thường hay gửi thư chúc tết tới đồng bão và chiến sĨ cả nước. Trong đó có bài thơ :
“Toàn thể chiến sĨ thi đua giết giặc,
Đồng bào cả nước một lòng.
Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi
Độc lập thống nhất, nhất định thành công”
Chọn một phương án đúng điền vào chỗ trống để hoàn thiện bài thơ trên:

a. Chung sức
b. Đoàn kết
c. Son sắt
d. Sau trước (Đ)

Câu 897: Nhân dịp lễ Đức chúa giáng sinh, Hồ Chí Minh đã gửi lời chúc phúc và mong đồng bào công giáo: “Đoàn kết chặt chẽ với đồng bào toàn quốc, kháng chiến mạnh hơn để tiêu diệt bọn xâm lược và bê lũ Việt gian bán nước, giải phóng cho Tổ quốc và làm ” Chọn một phương án đúng điền vào chỗ trống để hoàn thiện đoạn văn trên trích tư “Thư gửi đồng bao công giáo toàn quốc nhân dịp lễ Đức chúa giáng sinh” của Hồ Chí Minh năm 1952:

a. Tốt đời đẹp đạo
b. sáng danh Đức chúa (Đ)
c. Đất nước hòa bình
d. Thống nhất đất nước

Câu 898: Trong những câu sau đấy, câu nào là của Hồ Chí Minh

a. “… muốn thế giới cách mệnh thành công, thì phải vận động đàn bà con gái công nông các nước”.
b. … muốn người ta giúp cho, thi trước mình phải tự giúp lấy mình đã”
c. “Chúng ta đã biết ” cách mệnh” tinh thần, “cách mệnh” kinh tế, thì “cách mệnh” chính trị cũng không xa.
Câu 899: “Hỡi Đông Dương đáng thương hại! Người sẽ chết mất, nếu đấm thanh niên gia cỗi của Người không sớm hồi sinh”. Cầu trên được trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

a. Báo cáo về Bắc kỳ, Trung kỳ và Nam kỳ.
b. Đường cách mệnh (Đ)
c. Bản ăn chế độ thực dấn Pháp. Phụ lục.

Cầu 900: “Việc gì lợi cho dấn, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dấn, ta phải hết sức tránh. Chúng ta phải yếu dần, kính dấn thì dấn mới yêu ta, kính ta” Những câu trên trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh?
a. Thư gửi các đồng chí tinh nhà
b. Thư gửi Ủy ban nhân dấn các kỳ, tinh, huyện và lăng. (Đ)
c. Thư gửi các đồng chí Bắc Bộ.

 

Đánh giá