Phần 3 câu 101 – 150 câu hỏi và đáp án trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh

BỘ CÂU HỎI THI TRẮC NGHIỆM TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

tu-tuong-ho-chi-minh

101. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Truyền thống quý báu nhất của dân tộc Việt Nam được Hồ Chí Minh kế thừa và phát triển là gì?

a. Lòng nhân ái
b. Chủ nghĩa yêu nước (đ)
c. Tinh thần hiếu học
d. Cần cù lao động.

102. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Hồ Chí Minh thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên vào năm nào?

a. Năm 1920.
b. Năm 1925. (đ)
c. Năm 1927.
d. Năm 1930.

103. Tìm một đáp án sai trong đoạn sau đây: Trong 10 năm đầu (1911 – 1920) của quá trình bôn ba tìm đường cứu nước, Nguyễn Aí Quốc đã:

a. Vượt qua 3 đại dương, 4 châu lục.
b. Đến khoảng gần 30 nước.
c. Sống, làm thuê và tự học tại các nước Mỹ, Anh, Pháp.
d. Đến Matxcơva dự Hội nghị Quốc tế nông dân. (đ)

104. Tìm một điểm nhầm lẫn trong đoạn viết dưới đây: Một trong những nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh là tiếp thu văn hóa phương Đông. Cụ thể là:

a. Những mặt tích cực của Nho giáo.
b. Tư tưởng vị tha của Phật giáo.
c. Kế thừa lòng nhân ái, đức hy sinh của Hồi giáo (đ)
d. Tư tưởng Tam dân của Tôn Trung Sơn

105. Tìm một điểm nhầm lẫn trong đoạn viết sau đây: Một trong những nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh là tiếp thu văn hóa phương Đông. Cụ thể là:

a. Những mặt tích cực của Nho giáo.
b. Kế thừa các giá trị văn hóa tiến bộ của thời kỳ Phục hưng. (đ)
c. Tư tưởng vị tha của Phật giáo.
d. Tư tưởng Tam dân của Tôn Trung Sơn

106. Tìm một điểm nhầm lẫn trong đoạn viết sau đây: Một trong những nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh là tiếp văn hóa phương Đông. Cụ thể là:

a. Những mặt tích cực của Nho giáo.
b. Tư tưởng vị tha của Phật giáo.
c. Tư tưởng của Khổng Tử về một xã hội bình yên không bao giờ thay đổi. (đ)
d. Tư tưởng Tam dân của Tôn Trung Sơn.

107. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Hồ Chí Minh đã từng dạy học ở ngôi trường nào?

a. Trường tiểu học Pháp – Việt ở Vinh.
b. Trường tiểu học Đông Ba ở Huế.
c. Trường Quốc học Huế.
d. Trường Dục Thanh ở Phan Thiết. (đ)

108. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Tác phẩm Bản án chế độ thực dân Phápcủa Nguyễn Ái Quốc được xuất bản lần đầu tiên vào năm nào?

a. 1920.
c. 1925. (đ)
b. 1922.
d. 1927.

109. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Tác phẩm Đường kách mệnh của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản lần đầu tiên vào năm nào?

a. 1920.
c. 1927.
b. 1925.
d. 1930.

110. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Thuật ngữ Tư tưởng Hồ Chí Minh được Đảng ta chính thức sử dụng bắt đầu từ bao giờ?

a. Từ năm 1969.
c. Từ năm 1986.
b. Từ năm 1990.
d. Từ năm 1991 (đ)

111. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành từ những nguồn gốc nào?

a. Giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam.
b. Tinh hoa văn hóa nhân loại (trong đó có chủ nghĩa Mác – Lênin).
c. Những phẩm chất chủ quan của Hồ Chí Minh?
d. Cả ba đáp án còn lại đều đúng. (đ)

112. Chọn đáp án trả lời đúng nhất về tư tưởng Hồ Chí Minh:

a. Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện thực tế của nước ta.
b. Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta.
c. Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện thực tế của nước ta.
d. Tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ nghĩa Mác – Lênin ở Việt Nam.

113. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Hồ Chí Minh rời Tổ quốc đi tìm đường cứu nước vào năm nào?

a. Năm 1905
c. Năm 1911 (đ)
b. Năm 1908
d. Năm 1912

114. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Từ năm 1920 đến năm 1945, Hồ Chí Minh bị địch bắt và giam giữ mấy lần?

a. 2 lần (đ)
b. 4 lần
c. 3 lần
d. 1 lần

115. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Hồ Chí Minh bắt đầu viết bản Di chúclịch sử vào thời gian nào?

a. Năm 1960
b. Năm 1968
c. Năm 1965 (đ)
d. Năm 1969

116. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Nguyễn Sinh Cung là người con thứ mấy trong gia đình?

a. 1
b. 2
c. 3 (đ)
d. 4

117. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Lần đầu tiên Nguyễn Tất Thành đặt chân lên đất Pháp tại địa danh nào?

a. Mác xây (đ)
b. Lơ Havrơ
c. Noóc măng đi
d. Thủ đô Pari

118. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Nguyễn Tất Thành từ Anh trở lại Pháp vào năm nào?

a. Cuối năm 1915
b. Cuối năm 1916
c. Cuối năm 1917 (đ)
d. Cuối năm 1918

119. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Nguyễn Tất Thành vào Đảng xã hội Pháp năm nào?

a. Đầu năm 1917
b. Đầu năm 1918
c. Đầu năm 1919 (đ)
d. Đầu năm 1920

120. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Hồ Chí Minh vĩnh biệt chúng ta vào ngày tháng năm nào?

a. Ngày 1/9/1969
b. Ngày 2/9/1969 (đ)
c. Ngày 3/9/1969
d.Ngày 4/9/1969

121. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng”. Câu nói trên được Đảng ta khẳng định lần đầu tiên tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ mấy?

a. Đại hội lần thứ V
b. Đại hội lần thứ VI
c. Đại hội lần thứ VII (đ)
d. Đại hội lần thứ VIII
122. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành và phát triển qua mấy thời kỳ?

a. 3
b. 4
c. 5 (đ)
d. 6

123. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: “Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta”. Câu nói trên ở trong văn kiện nào?

a. Lời kêu gọi Ban chấp hành Trung ương Đảng lao động Việt Nam ngày 3/9/1969
b. Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lao động Việt Nam đọc tại lễ truy diệu Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 9/9/1969. (đ)
c. Diễn văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng LĐVN đọc tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày sinh của Hồ Chí Minh.
d. Diễn văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN đọc tại lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Hồ Chí Minh.

124. Hãy lựa chọn câu trả lời đúng nhất:

a. Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc và là nhà văn hóa lớn.
b. Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng của dân tộc Việt Nam và là danh nhân văn hóa kiệt xuất của thế giới.
c. Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc và là nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam . (đ)
d. Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc của dân tộc Việt Nam và là nhà văn hoá lỗi lạc.

125. Chọn đáp án trả lời đúng nhất:

a. Chủ nghĩa Mác – Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta.
b. Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta.
c. Cùng với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta. (đ)
d. Cả ba đáp án còn lại đều đúng.

126. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của học thuyết Khổng Tử là gì?

a. Tinh thần hiếu học.
b. Quản lý xã hội bằng đạo đức.
c. Sự tu dưỡng đạo đức cá nhân. (đ)
d. Đề cao văn hoá, lễ giáo.

127. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Hồ Chí Minh đã tiếp thu những yếu tố tích cực nào của Phật giáo?

a. Tư tưởng vị tha
c. Tinh thần cứu khổ, cứu nạn
b. Tinh thần từ bi, bác ái
d. Cả ba đáp án còn lại đều đúng (đ)

128. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Mác là gì?

a. Bản chất cách mạng
b. Chủ nghĩa nhân đạo cộng sản
c. Bản chất khoa học
d. Phương pháp làm việc biện chứng (đ)

129. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Hồ Chí Minh lần đầu tiên đến Liên Xô vào thời gian nào?

a. Năm 1921
b. Năm 1923 (đ)
c. Năm 1922
d. Năm 1924

130. Chọn đáp án trả lời đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh:

a. Từ năm 1890 đến năm 1911: Thời kỳ nghiên cứu, khảo sát thực tế, đến với chủ nghĩa Mác – Lênin.
b. Từ năm 1911 – 1920: Thời kỳ hình thành tư tưởng yêu nước, chí hướng cứu nước.
c. Từ năm 1921 – 1930: Thời kỳ hình thành cơ bản tư tưởng về con đường cách mạng Việt Nam. (đ)
d. Cả ba đáp án còn lại đều đúng

131. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Trong quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, thời kỳ nào là thời kỳ tìm tòi con đường cứu nước giải phóng dân tộc?

a. Trước năm1911
b. 1911 – 1920 (đ)
c. 1921 – 1930
d. 1930 – 1945

132. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Trong quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, thời kỳ nào là thời kỳ hình thành về cơ bản tư tưởng cách mạng Việt Nam?

a. 1911 – 1920
b. 1921 – 1930 (đ)
c. 1930 – 1945
d. 1945 – 1969

133. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Trong quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, thời kỳ nào là thời kỳ vượt qua thử thách, kiên trì giữ vững lập trường cách mạng?

a. 1911 – 1920
b. 1921 – 1930
c. 1930 – 1945 (đ)
d. 1945 – 1969

134. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Trong quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, thời kỳ nào là Tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển, hoàn thiện?

a. 1911 – 1920
b. 1921 – 1930
c. 1930 – 1945
d. 1945 – 1969 (đ)

135. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Những vấn đề đó thuộc phạm vi nào?

a. Trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
b. Trong cách mạng xã hội chủ nghĩa.
c. Cả trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa. (đ)
d. Trong thế kỷ XX

136. Chọn cụm từ đúng điền vào dấu….Tháng 7 năm 1920, Hồ Chí Minh đọc … của V.I. Lênin.

a. Tác phẩm “Nhà nước và cách mạng”.
b. Tác phẩm “Những nhiệm vụ trước mắt của chính quyền xô viết”
c. Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về các vấn đề dân tộc.
d. Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về các vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa. (đ)

137. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Hồ Chí Minh được Đại hội đồng UNESCO ra Nghị quyết công nhận là Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam vào năm nào?

a. 1969
b. 1987 (đ)
c. 1975
d. 1990

138. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Hồ Chí Minh nói câu: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” vào thời gian nào?

a. 1945
c. 1960
b. 1954
d. 1966 (đ)

139. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi : Theo Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành được thắng lợi cần phải:

a. Đi theo con đường cách mạng vô sản
b. Có Đảng cộng sản lãnh đạo.
c. Tiến hành bằng bạo lực cách mạng.
d. Cả ba đáp án còn lại đều đúng. (đ)

140. Chọn đáp án trả lời đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh:

a. Cách mạng giải phóng dân tộc giành được thắng lợi đồng thời với thắng lợi của cách mạng vô sản ở chính quốc.
b. Thắng lợi của cách mạng vô sản ở thuộc địa phải phụ thuộc vào thắng lợi của cách mạng vô sản ở chính quốc.
c. Cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa có khả năng giành được thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc. (đ)
d. Cả ba đáp án còn lại đều đúng

141. Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống trong câu viết sau đây của Hồ Chí Minh: “Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy…. mà tự giải phóng cho ta”.

a. dựa vào sự giúp đỡ quốc tế
d. đem sức ta (đ)
b. dựa vào sự đoàn kết toàn dân
c. dưới sự lãnh đạo của Đảng

142. Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống trong câu viết sau đây của Hồ Chí Minh: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem…… để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

a. Lòng dũng cảm và sự hy sinh
b. Toàn bộ sức lực.
c. Tất cả tinh thần và lực lượng.
d. Tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải. (đ)

143. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn Độc lậpvào năm nào?

a. 1930.
b. 1945. (đ)
c. 1941.
d. 1946.

144. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Tác phẩm Bản án chế độ thực dân Phápcủa Hồ Chí Minh được xuất bản lần đầu tiên ở đâu?

a. Mỹ.
b. Pháp. (đ)
c. Anh.
d. Trung Quốc.

145. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” chống thực dân Pháp vào thời gian nào?

a. 19-12-1945.
b. 19-12-1947.
c. 19-12-1946. (đ)
d. 19-12-1948.

146. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên từ nước ngoài trở về Tổ quốc vào thời gian nào?

a. Năm 1930
b Năm 1944
c. Năm 1941 (đ)
d. Năm 1945

147. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Những tác phẩm dưới đây, tác phẩm nào không phải là của Hồ Chí Minh?

a. Bản án chế độ thực dân Pháp
b. Đường cách mệnh.
c. Tuyên ngôn Độc lập.
d. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản. (đ)

148. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Hồ Chí Minh khẳng định độc lập, tự do là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của tất cả các dân tộc vào thời gian nào?

a. Trong cách mạng tháng 8-1945.
b. Trong kháng chiến chống Pháp.
c. Trong kháng chiến chống Mỹ.
d. Cả các đáp án còn lại đều đúng. (đ)

149. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Hồ Chí Minh khẳng định chủ nghĩa dân tộc là một động lực lớn ở các nước đang đấu tranh giành độc lập. Đó là chủ nghĩa dân tộc nào?

a. Chủ nghĩa nhân đạo cộng sản
b. Chủ nghĩa dân tộc chân chính. (đ)
c. Chủ nghĩa sô vanh, nước lớn.
d. Chủ nghĩa dân tộc vị kỷ.

150. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Kết hợp nhuần nhuyễn vấn đề dân tộc với ván đề giai cấp, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phản ánh…

a. Quy luật khách quan của cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại cách mạng vô sản.
b. Quy luật khách quan của mối quan hệ giữa các mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người.
c. Mối quan hệ giữa mục tiêu trước mắt và mục tiêu lâu dài.
d. Cả ba đáp án còn lại đều đúng. (đ)

Đánh giá