Phần 4 câu 151 – 200 câu hỏi và đáp án trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh

Phần 4 câu 151 – 200
BỘ CÂU HỎI THI TRẮC NGHIỆM TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

tu-tuong-ho-chi-minh
151. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Nội dung giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản bao gồm:

a. Đi từ giải phóng dân tộc tiến tới xã hội cộng sản.
b. Lực lượng lãnh đạo là giai cấp công nhân.
c. Lực lượng cách mạng là toàn dân tộc.
d. Cả ba đáp án còn lại đều đúng. (đ)

152. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu: Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải do Đảng Cộng sản lãnh đạo, để:

a. Giác ngộ dân chúng.
b. Tổ chức, tập hợp dân chúng.
c. Đoàn kết với giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên thế giới.
d. Cả ba đáp án còn lại đều đúng. (đ)

153. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Lực lượng trong cách mạng giải phóng dân tộc gồm có những thành phần nào?

a. Công nhân, nông dân.
b. Công nhân, nông dân, trí thức.
c. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc
d. Toàn dân tộc. (đ)

154. Chọn đáp án trả lời đúng nhất cho câu hỏi: Cách mạng bạo lực được thực hiện thông qua những hình thức đấu tranh nào?

a. Đấu tranh vũ trang.
b. Đấu tranh chính trị.
c. Đấu tranh vũ trang, đấu tranh chính trị và sự kết hợp giữa hai hình đấu tranh. (đ)
d. Cả ba đáp án còn lại đều đúng.

155. Chọn đáp án trả lời đúng nhất: Kiên trì con đường Hồ Chí Minh đã lựa chọn nghĩa là:

a. Giữ vững nền độc lập dân tộc.
b. Thực hiện triệt để cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
c. Thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. (đ)
d. Hội nhập với nền kinh tế thế giới.

156. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Trong bản “Yêu sách của nhân dân An Nam” gửi đến Hội nghị Véc xây, lúc đó Hồ Chí Minh mang tên là gì?

a. Nguyễn Tất Thành
b. Nguyễn Ái Quốc (đ)
c. Văn Ba
d. Trần Vương

157. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Những câu sau đây, câu nào là của Hồ Chí Minh?

a. Sự tàn bạo của chủ nghĩa tư bản đã chuẩn bị đất rồi, CNXH chỉ còn phải làm cái việc là gieo hạt giống của công cuộc giải phóng nữa thôi.
b. Xem xét lại chủ nghĩa Mác về cơ sở lịch sử của nó, củng cố nó bằng dân tộc học phương Đông.
c. Chủ nghĩa dân tộc là động lực lớn của đất nước.
d. Cả ba đáp án còn lại đều đúng (đ)

158. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Câu: “… Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản” được trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh?

a. Đường cách mệnh
b. Chính cương vắn tắt của Đảng (đ)
c. Sách lược vắn tắt của Đảng
d. Chương trình tóm tắt của Đảng

159. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Trong lời kêu gọi của Hồ Chí Minh có câu “Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta” lời kêu gọi đó của Người vào thời gian nào?

a. 3/1945
b. 8/1945 (đ)
c. 9/1945
d. 12/1946

160. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: “Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Câu nói đó của Hồ Chí Minh vào thời gian nào?

a. Tháng 8 năm 1945
b. Tháng 9 năm 1945
c. Tháng 12 năm 1946 (đ)
d. Tháng 6 năm 1966

161. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: “Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa…, song nhân dân Việt Nam quyết không sợ? Không có gì quý hơn độc lập tự do. Đến ngày thắng lợi nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. Câu nói đó của Hồ Chí Minh vào thời gian nào?

a. Lời kêu gọi của Hồ Chí Minh ngày 19 – 12 – 1946
b. Lời kêu gọi của Hồ Chí Minh ngày 17 – 7 – 1966 (đ)
c. Thư chúc tết đầu Xuân 1969
d. Bản Di chúc của Hồ Chí Minh được công bố tại lễ truy điệu Người ngày 9 – 9 – 1969

162. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Ai là người đã có công lớn trong việc cứu Hồ Chí Minh thoát khỏi nhà tù của thực dân Anh ở Hồng Kông:

a. Tô mát Xautôn (phó Thống đốc Hồng Kông)
b. Luật sư Lôdơbai (Lôdơbi) (đ)
c. Luật sư Nôoen Pri
d. Đồng chí Hồ Tùng Mậu

163. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 được khai mạc ngày 10 – 5 – 1941 do ai làm chủ tọa?

a. Nguyễn Ái Quốc (đ)
b. Trường Chinh
c. Hoàng Quốc Việt
d. Hoàng Văn Thụ

164. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Tại một Hội nghị trung ương, Đảng ta khẳng định: Trong lúc này, quyền lợi của dân tộc phải đặt lên trên hết, trước hết. Đó là khẳng định của Hội nghị nào của Đảng?

a. Hội nghị TW6 (11/1939)
b. Hội nghị TW7 (11/1940)
c. Hội nghị TW8 (5/1941) (đ)
d. Hội nghị toàn quốc của Đảng ( 8/1945)

165. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.Đoạn văn trên trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh?

a. Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa.
b. Tuyên ngôn Độc lập. (đ)
c. Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến.
d. Thư gửi đồng bào Nam bộ.

166. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Trong những câu dưới đây, câu nào không phải là của Hồ Chí Minh?

a. Không có gì quý hơn độc lập, tự do
b. Không có gì quý bằng độc lập, tự do (đ)
c. Cay đắng chi bằng mất tự do.
d. “Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”

167. Chọn đáp án trả lời đúng nhất cho câu hỏi: Cơ sở nào hình thành quan niệm của Hồ Chí Minh về những đặc trưng bản chất của CNXH?

a. Chủ nghĩa Mác-Lênin
b. Thực tiễn xây dựng CNXH ở Việt Nam
c. Nghiên cứu kinh nghiệm của các nước xã hội chủ nghĩa
d. Chủ nghĩa Mác-Lênin và thực tiễn xây dựng CNXH ở Việt Nam (đ)

168. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Theo quan điểm của Hồ Chí Minh về Nhà nước thì:

a. Nhân dân là người chịu sự quản lý
b. Nhân dân là người phục vụ
c. Nhân dân là người đại diện cho quyền lực nhà nước
d. Dân là chủ và dân làm chủ (đ)

169. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Chế độ chính trị do nhân dân làm chủ được hiểu như thế nào?

a. Nhân dân có quyền bầu cử, ứng cử
b. Nhân dân có quyền kiểm soát, bãi miễn đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
c. Nhân dân phải thực hiện các nghĩa vụ công dân
d. Nhân dân có tất cả các quyền và nghĩa vụ nêu trong ba phương án còn lại. (đ)

170. Chọn đáp án trả lời đúng nhất cho câu hỏi: Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, nền kinh tế XHCN là nền kinh tế như thế nào?

a. Có công nghiệp hiện đại
b. Có nông nghiệp hiện đại
c. Có khoa học, kỹ thuật tiên tiến
d.Có công nghiệp, nông nghiệp hiện đại, có khoa học – kỹ thuật tiên tiến (đ)

171. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Biện pháp để khơi dậy động lực của mỗi cá nhân trong xây dựng CNXH là:

a. Tác động vào nhu cầu và lợi ích của con người
b. Tác động vào các động lực chính trị, tinh thần
c. Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước
d. Cả ba phương án còn lại đều đúng (đ)

172. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Những trở lực kìm hãm sự phát triển của CNXH là:

a. Chủ nghĩa cá nhân
b. Bệnh tham ô, lãng phí, quan liêu
c. Sự chia rẽ, bè phái, mất đoàn kết
d. Cả ba phương án còn lại đều đúng (đ)

173. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Nhiệm vụ lịch sử của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam là:

a. Xây dựng nền tảng vật chất và kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội
b. Cải tạo nền kinh tế cũ, xây dựng nền kinh tế mới, kết hợp cải tạo với xây dựng
c. Cả a và b (đ)
d. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

174. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Theo Hồ Chí Minh, chủ nghĩa cộng sản thích ứng ở đâu dễ hơn?

a. Ở các nước châu Âu.
b. Ở các nước châu Á, phương Đông. (đ)
c. Ở các nước tư bản phát triển nhất.
d. Ở tất cả châu lục

175. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Theo giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là gì?

a. Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu.
b. Làm theo năng lực, hưởng theo lao động. (đ)
c. Phân phối bình quân cho tất cả mọi người.
d. Theo lao động và cổ phần đóng góp.

176. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Theo Hồ Chí Minh, tại sao cần thực hiện chế độ làm khoán dưới chủ nghĩa xã hội?

a. Khuyến khích được lợi ích của người lao động.
b. Có lợi tập thể.
c. Có lợi cho Nhà nước.
d. Cả ba phương án còn lại đều đúng. (đ)

177. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Điều mong muốn cuối cùng của Hồ Chí Minh được nêu trong Di chúc của Người là gì?

a. “… làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”.
b. “Không có gì quý hơn độc lập tự do! Đến ngày thắng lợi, chúng ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.
c. Đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn.
d. “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”. (đ)

178. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Theo Hồ Chí Minh, mục tiêu cao nhất của CNXH là

a. Khoa học – kỹ thuật tiên tiến.
b. Kinh tế phát triển.
c. Xã hội bình đẳng.
c. Nâng cao đời sống nhân dân. (đ)

179. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Mặt trận Việt Minh được thành lập vào thời gian nào?

a. Năm 1938
b. Năm 1941 (đ)
c. Năm 1944
d. Năm 1946

180. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Mặt trận thống nhất Liên – Việt được thành lập vào thời gian nào?

a. Năm 1945
b. Năm 1951 (đ)
c. Năm 1960
d. Năm 1955

181. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Sức mạnh dân tộc bao gồm những yếu tố chủ yếu nào?

a. Chủ nghĩa yêu nước.
c. Ý thức tự lực, tự cường.
b. Tinh thần đoàn kết.
d. Cả a, b, c. (đ)

182. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Theo giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, động lực chủ yếu của sự phát triển nước ta hiện nay là gì?

a. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. (đ)
b. Đẩy mạnh quá trình hội nhập quốc tế.
c. Ra sức tranh thủ nguồn vốn đầu tư của nước ngoài.
d. Nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

183. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Tìm yếu tố không nằm trong cơ cấu mặt trận dân tộc thống nhất?

a. Đảng Cộng sản.
c. Các tổ chức chính trị – xã hội.
b. Nhà nước xã hội chủ nghĩa. (đ)
d. Cả a, b, c.

184. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, động lực quyết định nhất của chủ nghĩa xã hội là gì?

a. Nguồn tài nguyên, đất đai.
c. Con người. (đ)
b. Cơ sở vật chất – kỹ thuật hiện có.
d. Sự hợp tác quốc tế

185. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Theo Hồ Chí Minh, biện pháp nào quan trọng nhất trong xây dựng chủ nghĩa xã hội?

a. Tranh thủ tối đa sự giúp đỡ, viện trợ quốc tế.
b. Huy động các nguồn lực sẵn có trong dân. (đ)
c. Kết hợp cải tạo xã hội cũ với xây dựng xã hội mới.
d. Kết hợp xây dựng và bảo vệ đất nước.

187. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Nhận định: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”được trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

a. Tuyên ngôn Độc lập
b. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến
c. Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II
của Đảng. (đ)
d. Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam.

188. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Khẩu hiệu chiến lược: “Giai cấp vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại!” là của tác giả nào?

a. Các Mác
b. Ph. Ăngghen
c. V.I.Lênin
d. Hồ Chí Minh

189. Chọn câu trả lời đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh:

a. Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề sách lược
b. Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược (đ)
c. Đại đoàn kết dân tộc là khẩu hiệu tập hợp lực lượng cách mạng
d. Cả a, b, c

190. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, lực lượng nền tảng của khối đại đoàn kết dân tộc gồm những thành phần nào trong xã hội?

a. Mọi người Việt Nam yêu nước
b. Công nhân, nông dân
c. Khối liên minh công- nông dân – lao động trí óc (đ)
d. Toàn thể dân tộc Việt Nam

191. Chọn câu trả lời đúng nhất với tư tưởng Hồ Chí Minh:

a. Đảng Cộng sản Việt Nam là thành viên của Mặt trận dân tộc thống nhất
b. Đảng cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Mặt trận dân tộc thống nhất
c. Đảng cộng sản Việt Nam vừa là thành viên, vừa là lực lượng lãnh đạo Mặt trận dân tộc thống nhất (đ)
d. Cả a, b, c.

192. Chọn câu trả lời đúng nhất theo tư tưởng Hồ Chí Minh về tổ chức của Mặt trận dân tộc thống nhất:

a. Mặt trận dân tộc thống nhất là tổ chức của các đảng phái, các đoàn thể, các nhân sĩ
b. Mặt trận dân tộc thống nhất là tổ chức của các tầng lớp nhân dân
c. Mặt trận dân tộc thống nhất là tổ chức của giai cấp công nhân, nông dân, lao động trí óc
d. Mặt trận dân tộc thống nhất là nơi quy tụ mọi tổ chức chính trị – xã hội và cá nhân người Việt nam ở trong nước và nước ngoài (đ)

193. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc là:

a. Truyền thống yêu nước, đoàn kết, nhân nghĩa, tương thân, tương ái của dân tộc ta
b. Tổng kết những kinh nghiệm của phong trào cách mạng Việt Nam và phong trào cách mạng thế giới cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX
c. Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin
d. Cả a,b,c. (đ)

194. Chọn đáp án trả lời đúng theo tư tưởng Hồ Chí Minh:

a. Đoàn kết là sức mạnh.
b. Đoàn kết là then chốt của mọi thành công
c. Đoàn kết là nguồn gốc của mọi thắng lợi
d. Cả a, b, c (đ)

195. Chọn đáp án trả lời đúng nhất theo tư tưởng Hồ Chí Minh:

a. Đại đoàn kết dân tộc vừa là mục tiêu, vừa là nhiệm vụ hàng đầu của Đảng.
b. Đại đoàn kết dân tộc vừa là mục tiêu, vừa là nhiệm vụ hàng đầu của dân tộc.
c. Đại đoàn kết dân tộc vừa là mục tiêu, vừa là nhiệm vụ hàng đầu của Đảng và dân tộc. (đ)
d. Cả ba đáp án trên

196. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Nguyên tắc, phương châm xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất?

a. Hiệp thương dân chủ
b. Dựa trên nền tảng liên minh công – nông – lao động trí óc
c. Đoàn kết chặt chẽ, lâu dài, đoàn kết thật sự chân thành
d. Cả ba đáp án trên (đ)

197. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Luận điểm sau đây là của ai?
“Đảng tiêu biểu cho trí tuệ, danh dự, lương tâm của dân tộc và thời đại”.

a. Các Mác.
b. Xtalin.
c. V.I. Lênin. (đ)
d. Hồ Chí Minh.

198. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác – Lênin và trở thành người cộng sản đầu tiên của Việt Nam vào thời gian nào?

a. Năm 1919
b. Năm 1925
c. Năm 1920 (đ)
d. Năm 1930

199. Luận điểm: “Cách mệnh trước hết phải có cái gì? Trước hết phải có đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi. Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy” được trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

a. Bản án chế độ thực dân Pháp
b. Đường Cách mệnh (đ)
c. Chánh cương vắn tắt của Đảng
d. Thường thức chính trị

200. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Các yếu tố nào dẫn đến sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam?

a. Chủ nghĩa Mác – Lênin
b. Phong trào công nhân
c. Phong trào yêu nước
d. Sự kết hợp chủ nghĩa Mác -Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. (đ)

Đánh giá