Phần 5 câu 201 – 250 câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án

Phần 5 câu 201 – 250
Câu hỏi Trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án

201. Luận điểm: “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghiã ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam” được trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

a. Tuyên ngôn Độc lập
b. Đường Cách mệnh (đ)
c. Điều lệ vắn tắt của Đảng
d. Thường thức chính trị

202. Chọn câu trả lời đúng nhất với tư tưởng Hồ Chí Minh:

a. Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân
b. Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng của nhân dân lao động
c. Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam (đ)
d. Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp lao động, mà cũng là Đảng của toàn dân

203. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam có mấy nguyên tắc?

a. 4
b. 5 (đ)
c. 6
d. 7

204. Luận điểm: “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân” được trích từ tác phẩm nào của Hồ chí Minh?

a. Đường Cách mệnh
b. Thường thức chính trị
c. Sửa đổi lối làm việc
d. Di chúc (đ)

205. Chọn đáp án trả lời đúng nhất: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, việc đổi mới, chỉnh đốn Đảng được hiểu là:

a. Một giải pháp tình thế
b. Việc làm thường xuyên của Đảng (đ)
c. Khi Đảng không còn vững mạnh
d. Khi cách mạng ở vào thời kỳ khó khăn

206. Quan điểm : “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” được Hồ Chí Minh trình bày trong tác phẩm nào?

a. Sách lược vắn tắt của Đảng
b. Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng
c. Diễn văn đọc tại lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng (đ)
d. Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng

207. Đảng cộng sản Việt Nam trở thành Đảng cầm quyền bắt đầu năm nào?

a. 1930
b. 1945 (đ)
c. 1954
d. 1975

208. Quan điểm: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền” được Hồ Chí Minh trình bày trong văn kiện nào?

a. Chánh cương vắn tắt của Đảng
b. Báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ II của Đảng
c. Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam
d. Di chúc (đ)

209. “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Câu viết trên của Hồ Chí Minh ở trong tác phẩm nào của Người?

a. Đạo đức cách mạng
b. Đường cách mệnh
c. Di chúc (đ)
d. Sửa đổi lối làm việc

210 “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Câu viết trên ở trong tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

a. Đạo đức cách mạng
b. Sửa đổi lối làm việc
c. Thường thức chính trị
d. Di chúc (đ)

211. “Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”. Câu trên trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

a. Bản án chế độ thực dân Pháp.
b. Chánh cương vắn tắt của Đảng
c. Đường cách mệnh. (đ)
d. Lời kêu gọi nhân dịp thành lập Đảng.

Bài hay:  Phần 3 câu 101 - 150 câu hỏi và đáp án trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh

212. Theo Hồ Chí Minh, vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân trong cách mạng Việt Nam do yếu tố nào quy định?

a. Do ý muốn của Đảng Cộng sản.
b. Do số lượng giai cấp công nhân.
c. Do đặc điểm của thời đại mới.
d. Do đặc tính của giai cấp công nhân. (đ)

213. Khi mới thành lập, Đảng ta có tên gọi là gì?

a. Đảng Cộng sản Việt Nam. (đ)
b. Đảng Cộng sản Đông Dương.
c. Đông Dương cộng sản Đảng
d. Đảng Lao động Việt Nam.

214. Đảng ta có tên gọi là Đảng Lao động Việt Nam từ khi nào?

a. Năm 1930.
b. Năm 1951. (đ)
c. Năm 1945.
d. Năm 1960.

215. Loại bỏ đáp án trả lời sai trong các câu sau đây: Nhà nước vì dân là Nhà nước:

a. Phục vụ nhân dân, đem lại lợi ích cho dân.
b. Chăm lo mọi mặt đời sống nhân dân.
c. Trong sạch, không được phép đặc quyền, đặc lợi.
c. Do dân làm chủ, do dân tổ chức nên. (đ)

216. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Theo Hồ Chí Minh, Đảng lãnh đạo Nhà nước bằng phương thức nào?

a. Bằng đường lối, quan diểm, chủ trương, định hướng của Đảng
b. Hoạt động của các tổ chức đảng và đảng viên trong bộ máy nhà nước.
c. Bằng công tác kiểm tra.
d. Cả a, b, c. (đ)

217. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Quốc hội khóa I của nước ta được bầu ra vào thời gian nào?

a. Năm 1945.
b. Năm 1948.
c. Năm 1946. (đ)
d. năm 1950.

218. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Quốc hội khóa I của nước ta có bao nhiêu đại biểu?

a. 333. (đ)
b. 365
c. 425
d. 475.

219. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Hiến pháp đầu tiên của nước ta được thông qua vào năm nào?

a. Năm 1945.
b. Năm 1946. (đ)
c. Năm 1955
d. Năm 1959

220. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Hiến pháp thứ hai của nước ta được thông qua vào năm nào?

a. Năm 1954.
b. Năm 1959. (đ)
c. Năm 1965
d. Năm 1980

221. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Những căn bệnh nào trong bộ máy nhà nước mà Hồ Chí Minh gọi là “giặc nội xâm”?

a. Cậy thế, hủ hoá, tư túng
b. Tham ô, lãng phí, quan liêu (đ)
c. Trái phép, chia rẽ, kiêu ngạo
d. Đặc quyền, đặc lợi

222. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Việc chống những căn bệnh nào trong bộ máy nhà nước được Hồ Chí Minh so sánh giống việc cần kíp như đánh giặc trên mặt trận ?

a. Trái phép, cậy thế, hủ hoá
b. Tư túng, chia rẽ, kiêu ngạo
c. Tham ô, lãng phí, quan liêu (đ)
d. Đặc quyền, đặc lợi

223. Chọn đáp án trả lời đúng nhất theo tư tưởng Hồ Chí Minh: Nhà nước của dân là:

a. Nhà nước do nhân dân tổ chức nên.
b. Dân là chủ, quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. (đ)
c. Nhà nước phục vụ nhân dân, đem lại lợi ích cho nhân dân.
d. Nhà nước mang bản chất giai cấp công nhân.

224. Chọn đáp án trả lời đúng nhất theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhà nước Việt Nam…

a. Mang bản chất giai cấp công nhân.
b. Có tính dân tộc, tính nhân dân sâu sắc.
c. Có sự thống nhất bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân và tính dân tộc. (đ)
d. Mang tính dân tộc.

225. Uỷ ban dự thảo Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do ai đứng đầu:

a. Trường Chinh
b. Huỳnh Thúc Kháng
c. Hồ Chí Minh (đ)
d. Lê Văn Hiến

Bài hay:  Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam - TT HCM

226. Chọn một đáp án đúng điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu sau của Hồ Chí Minh: “Chống …………… và bệnh quan liêu cũng quan trọng và cần kíp như việc đánh giặc trên mặt trận”.

a. Phá hoại của công
b. Tham ô, lãng phí (đ)
c. Vi phạm kỷ luật
d. Lãng phí

227. “Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm.
Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh.
Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta”
Những câu trên trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh?

a. Bài phát biểu tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khoá I, năm 1946
b. Thư gửi các đồng chí tỉnh nhà
c. Thư gửi ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng. (đ)
d. Thư gửi các đồng chí Bắc Bộ.

228. Nguồn gốc hình thành tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

a. Truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam
b. Tinh hoa đạo đức của nhân loại
c. Tư tưởng đạo đức của Mác, Ăng ghen và Lênin
d. Cả a, b, c (đ)

229. Chọn đáp án trả lời đúng : Theo Hồ Chí Minh, vai trò của đạo đức được xác định là:

a. Nền tảng của người cách mạng (đ)
b. Chỗ dựa của người cách mạng
c. Vũ khí của người cách mạng
d. Hành trang của người cách mạng

230. Những phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam trong thời đại mới trong tư tưởng Hồ Chí Minh gồm mấy phẩm chất :

a. 3
b. 4 (đ)
c. 5
d. 6

231. Trong các phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam trong thời đại mới, phẩm chất đạo đức nào quan trọng nhất, bao trùm nhất?

a. Yêu thương con người
b. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư
c. Trung với nước, hiếu với dân (đ)
d. Tinh thần quốc tế trong sáng

232. Chọn đáp án trả lời đúng nhất : Theo tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, Hiếu với dân được hiểu là :

a. Yêu thương dân
b. Phục vụ dân hết lòng
c. Yêu thương dân và phục vụ dân hết lòng (đ)
d. Trung thành với dân

233. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, Tinh thần quốc tế trong sáng được hiểu là:

a. Tinh thần đoàn kết quốc tế vô sản
b.Tinh thần đoàn kết với các dân tộc bị áp bức, với nhân dân lao động các nước
c. Tinh thần đoàn kết với tất cả những người tiến bộ trên thế giới
d. Cả a, b, c (đ)

234. Để xây dựng những phẩm chất đạo đức tốt đẹp và chống lại những cái vô đạo đức có kết quả, theo quan điểm của Hồ Chí Minh phải:

a. Tạo thành phong trào quần chúng rộng rãi (đ)
b. Động viên từng cá nhân thực hiện
c. Bắt buộc từng cá nhân thực hiện
d. Chống chủ nghĩa cá nhân

235. Chọn đáp án trả lời đúng nhất: Việc tu dưỡng đạo đức ở mỗi người phải được thực hiện trong:

a. Mọi hoạt động thực tiễn
b. Mọi mối quan hệ xã hội
c. Mọi hoạt động thực tiễn, mọi mối quan hệ xã hội (đ)
d. Trong đời tư và đời công

236. Chọn đáp án trả lời đúng nhất theo tư tưởng Hồ Chí Minh : Mục tiêu của văn hoá giáo dục là

a. Nâng cao dân trí
b. Bồi dưỡng tư tưởng đúng đắn và tình cảm cao đẹp
c. Bồi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp, những phong cách lành mạnh
d. Thực hiện cả ba chức năng của văn hoá bằng giáo dục (đ)

237. Nội dung giáo dục theo tư tưởng Hồ Chí Minh phải bao gồm:

a. Văn hoá
b. Chính trị
c. Khoa học – kĩ thuật, chuyên môn nghiệp vụ
d. Toàn diện (đ)

238. Theo Hồ Chí Minh, việc học phải được tiến hành như thế nào?

Bài hay:  Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh - TT HCM

a. Học ở mọi lúc, mọi nơi, suốt đời
b. Học ở mọi người
c. Tự học, tự đào tạo và đào tạo lại
d. Cả a, b, c (đ)

239. Hãy cho biết ý nghĩa của việc thực hiện phương châm của Hồ Chí Minh về giáo dục: Học đi đôi với hành, lý luận liên hệ với thực tế; học tập kết hợp với lao động; kết hợp gia đình – nhà trường – xã hội.

a. Để có chất lượng và hiệu quả cao trong học tập. (đ)
b. Để tạo ra phong trào rộng rãi trong cả nước.
c. Tận dụng tất cả các điều kiện cho học tập.
d. Để mọi người đều có cơ hội học tập.

240. Hãy cho biết theo tư tưởng Hồ Chí Minh, mục đích của việc học tập để làm gì?

a. Để hiểu biết nhiều kiến thức.
b. Để có danh tiếng, địa vị trong xã hội.
c. Để làm việc, làm người, làm cán bộ. (đ)
d. Để lãnh đạo người khác.

241. Hãy cho biết vai trò của người nghệ sỹ trong lĩnh vực văn hoá văn nghệ theo tư tưởng Hồ Chí Minh?

a. Là tác giả.
b. Là người chiến sĩ. (đ)
c. Vừa là người sáng tác, vừa là người phê bình.
d. Cả a, b, c

242. Cho biết vai trò của tác phẩm văn nghệ trong lĩnh vực văn hoá văn nghệ theo tư tưởng Hồ Chí Minh?

a. Kết tinh trí tuệ, tâm hồn của văn nghệ sĩ.
b. Là vũ khí sắc bén trong đấu tranh cách mạng, xây dựng xã hội mới, con người mới. (đ)
c. Là món ăn tinh thần của mọi người trong cuộc sống.
d. Là cơ sở để đánh giá tài năng của người nghệ sỹ

243. Vấn đề xây dựng đời sống mới được Hồ Chí Minh đặt ra từ khi nào ?

a. Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945. (đ)
b. Sau khi miền Bắc được hoàn toàn giải phóng.
c. Trong cải tạo XHCN nền kinh tế miền Bắc.
d. Sau khi hoàn thành cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

244. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá hiện nay cần:

a. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc
b. Tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại
c. Chống văn hoá phản tiến bộ
d. Cả a, b, c (đ)

245. Hồ Chí Minh xác định yếu tố nào là gốc của người cách mạng?

a. Tài năng
b. Phẩm chất chính trị
c. Đạo đức (đ)
d. Cả a, b, c

246. Luận điểm: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong” là của tác giả nào?

a. Các Mác
b. V.I. Lênin
c. Hồ Chí Minh (đ)
d. Lê Duẩn

247. Theo Hồ Chí Minh, chữ người nghĩa là gì?

a. Gia đình, anh em, họ hàng, bầu bạn
b. Đồng bào cả nước
c. Cả loài người
d. Cả a, b, c (đ)

248. Các câu nói dưới đây, câu nói nào là của Hồ Chí Minh?

a. Học không biết chán, dạy không biết mỏi
b. Học, học nữa, học mãi
c. Việc học không bao giờ cùng, còn sống còn phải học (đ)
d. Ăn vóc, học hay

249. Năm 1943, Hồ Chí Minh đã vạch chương trình xây dựng nền văn hoá nước Việt Nam, Chương trình đó bao gồm mấy điểm?

a. 3
b. 4
c. 5 (đ)
d. 6

250. Chọn luận điểm đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh

a.Muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội thì phải phát triển văn hoá và kinh tế
b. Muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội thì phải phát triển kinh tế và văn hoá (đ)
c. Muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội thì phải phát triển kinh tế
d. Muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội thì phải phát triển văn hoá

Đánh giá