Phân tích ý nghĩa thành lập đảng Cộng sản Việt Nam

  • Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam, là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam trong ba thập niên đầu của thế kỉ XX.
  • Chấm dứt tình trạng khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo cách mạng…
  • Chứng tỏ rằng giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng…
  • Đảng ra đời làm cho công nhân Việt Nam thực sự trở thành một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới. Kể từ đây giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam tham gia vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người một cách tự giác và có tổ chức.
  • Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời khẳng định quyền lãnh đạo tuyệt đối của giai cấp công nhân mà đội tiêu phong của nó là đảng Cộng sản Việt Nam, là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên cho những bước nhảy vọt vĩ đại và những thắng lợi vang dội của công nhân Việt Nam về sau.

Phân tích ý nghĩa thành lập đảng Cộng sản Việt Nam
3.1 (62%) 10 votes

Bài hay:  Quá trình chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức của Nguyễn Ái Quốc cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?