Pháp luật quy định như thế nào về việc sử dụng lao động là người khuyết tật?

Việc sử dụng lao động là người khuyết tật được quy định tại Điều 177 Bộ luật lao động năm 2012 như sau:

Người sử dụng lao động phải bảo đảm về điều kiện lao động, công cụ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động phù hợp với lao động là người khuyết tật và thường xuyên chăm sóc sức khoẻ của họ.

Người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến lao động là người khuyết tật khi quyết định những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của họ.

co-quan-hanh-chinh

Đánh giá

Bài viết tương tự