Thực dân Pháp đã thực hiện Chính sách về kinh tế như thế nào trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914) – Lịch Sử lớp 8

*Nông nghiệp:

– Thực dân Pháp đẩy mạnh việc cướp đoạt ruộng đất
– Bóc lột nông dân theo kiểu phát canh thu tô.

* Công nghiệp:

– Tập trung vào khai thác than và kim loại.
– Xây dựng một số cơ sở công nghiệp nhẹ như xi măng, gạch, ngói, điện, nước…

* Giao thông vận tải:

– Xây dựng hệ thống giao thông vận tải để tăng cường bóc lột kinh tế và đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân.

*Thương nghiệp

_ Thực dân Pháp nắm giữ độc quyền thị trường Việt Nam.
– Tăng thêm các loại thuế và đánh thuế nặng.

Thực dân Pháp đã thực hiện Chính sách về kinh tế như thế nào trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914) – Lịch Sử lớp 8
4.5 (90%) 4 votes