Tình hình Thế giới và Đông Dương khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ?

– Tình hình thế giới:

• Tháng 9/1939 Đức tấn công Ba Lan chiến tranh thế giới bùng nổ, sau đó Đức tấn công Pháp.
• Tháng 6/1940 Chính phủ Pháp đầu hàng PX Đức không điều kiện. Ở Viễn Đông quân Nhật đẩy mạnh xâm lược TQ, tiến sát biên giới Việt – Trung.
• Ở Đông Dương,Nhật đưa quân vào xâm lược, Pháp đầu hàng Nhật, quân Nhật dần dần từng bước biến Đông Dương thành thuộc địa của chúng.
• Thực dân Pháp đứng trước hai nguy cơ: Phong trào CM ở các nước đang phát triền mạnh; Đức lăm le hất cẳng Pháp. Vì vậy Pháp cấu kết với Nhật áp bức bóc lột nhân dân Đông Dương.

-Tình hình Việt Nam:

• Thực dân Pháp thẳng tay đàn áp phong trào cách mạngvà thỏa hiệp với Nhật.
• Phát xít Nhật lôi kéo, tập hợp bọn tay sai tuyên truyền, lừa bịp để dọn đường hất cẳng Pháp.

Tình hình Thế giới và Đông Dương khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ?
3 (60%) 1 vote