Tổng hợp 50 từ vựng Tiếng Anh về cơ thể người hay dùng nhất

Dưới đây là tổng hợp 50 từ vựng tiếng anh thường xuyên được sử dụng nhất về cơ thể người, gồm các bộ phận phần trên cơ thể, phần cổ, phần tay chân, phần thân, phần chân… Ngoài ra còn rất nhiều hình ảnh sinh động ở phía dưới để các bạn dễ hình dung về các bộ phận này.

 1. Eye – /aɪ/: mắt
 2. Eyebrow – /ˈaɪ.braʊ/: lông mày
 3. Finger – /ˈfɪŋ.ɡɚ/: ngón tay
 4. Foot – /fʊt/ (Số Nhiều: Feet – /fiːt/ ) : bàn chân
 5. Hair –  /her/: tóc
 6. Hand – /hænd/: bàn tay
 7. Head: đầu
 8. Hip – /hɪp/: hông
 9. Jaw – /dʒɑː/: quai hàm
 10. Knee – /niː/: đầu gối
 11. Leg – /leɡ/: chân
 12. Lip – /lɪp/: môi
 13. Moustache – /ˈmʌs.tæʃ/ : ria
 14. Muscle – /ˈmʌs.əl/: cơ bắp
 15. Navel – /ˈneɪ.vəl/ ; Belly Button – /ˈbel.i ˈbʌt̬.ən/: rốn
 16. Neck – /nek/: cổ
 17. Nipple – /ˈnɪp.l̩/: núm vú
 18. Nose – /noʊz/: mũi
 19. Shoulder – /ˈʃoʊl.dɚ/: vai
 20. Skin – /skɪn/: da
 21. Spine – /spaɪn/:xương sống
 22. Stomach  – /ˈstʌm.ək/: dạ dày
 23. Thigh – /θaɪ/: đùi
 24. Throat – /θroʊt/: cổ họng
 25. Thumb – /θʌm/: ngón tay cái
 26. Tongue – /tʌŋ/: lưỡi
 27. Tooth – /tuːθ/ (Số nhiều: Teeth – /tiːθ/): răng
 28. Waist – /weɪst/: eo
 29. Wrist – /rɪst/: cổ tay
 30. Toe – /toʊ/: ngón chân
 31. Big Toe – /bɪɡ toʊ/: ngón chân cái
 32. Bottom – /ˈbɑː.t̬əm/: mông
 33. Toenail – /ˈtoʊ.neɪl/: móng chân
 34. Finger nail – /ˈfɪŋ.ɡɚ.neɪl/: móng tay
 35. Blood – /blʌd/: máu
 36. Sweat – /swet/: mồ hôi
 37. Penis – /ˈpiː.nɪs/: cơ quan sinh dục nam
 38. Vagina – /vəˈdʒaɪ.nə/: cơ quan sinh dục nữ
 39. Ankle – /ˈæŋ.kəl/: mắt cá chân
 40. Arm – /ɑːrm/: tay
 41. Back – /bæk/: lưng
 42. Beard – /bɪrd/: râu
 43. Bones – /boʊn/: xương
 44. Breast – /brest/: ngực
 45. Calf – /kæf/ : bắp chân
 46. Cheek – /tʃiːk/: má
 47. Chest – /tʃest/: ngực
 48. Chin – /tʃɪn/: cằm
 49. Ear – /ɪr/: tai
 50. Elbow – /ˈel.boʊ/: khuỷu tay

Vui lòng bấm vào hình để xem hình ảnh lớn nhất

Đánh giá