Tổng hợp các câu hỏi hay thi trắc nghiệm TT HCM kèm đáp án

Tiếp nối các phần trước, trong phần này nội dung các câu hỏi tập trung vào một số hoạt động của Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh) tại Thái Lan và Trung Quốc, các sự kiện diễn ra khi NAQ bị bắt ở HK và các hoạt động cách mạng đầu tiên khi NAQ về Việt Nam….

Cấu 501. Tại Xiêm (Thái Lan), Nguyễn Ái Quốc lấy tên là Chín, mọi người tôn trọng gọi là Thấu Chín (Ông già Chín) từ thời gian nào?

a. 8-1927
b. 8-1928 (Đ)
c. 8-1930
d. 8-1933

Cấu 502. Nguyễn Ái Quốc đã dịch 2 cuốn “Nhấn loại tiến hoa sử” và “Cộng sản ABC” lúc đang ở Xiêm (Thái Lan), là vào thời gian nào?

a. Năm 1926
b. Năm 1927
c. Năm 1928 (Đ)
d. Năm 1930

Cấu 503. Nguyễn Ái Quốc bị toà án Vinh (Nghệ An) xử vắng mặt và bị khép vào tội tử hình vào thời gian nào?

a. 10-1925
b. 10-1929 (Đ)
c. 10-1930
d. 10-1932

Cấu 504. Nguyễn Ái Quốc rời Xiêm đi Trung Quốc vào thời gian nào?

a. 11-1927
b.11-1928
c.11-1929 (Đ)
d.11-1930

Cấu 505. Nguyễn Ái Quốc đến Trung Quốc chuẩn bị cho Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản Việt Nam vào thời gian nào?

a. 12- 1927
b. 12-1928
c. 12-1929
d. 12-1930

Cấu 506: Theo Hồ Chí Minh, ai “là người đầu tiên đã đặt cơ sở cho một thời đại mới, thật sự cách mạng trong các nước thuộc địa”

a. Các Mác
b. VI. Lênin (Đ)
c. Xtalin

Cấu 507: Câu “Cách mệnh là phá cái cũ đổi ra cái mới, cái xấu đổi ra cái tốt”. Trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

a. Trung Quốc và thanh niên Trung Quốc
b. Bản ăn chế độ thực dấn Phấp
c. Đường cách mệnh (Đ)

Cấu 508: Cấu: “… Chủ trương làm tư sản dấn quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản” được trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh?

a. Đường cách mệnh
b. Chính cương vắn tắt của Đảng (Đ)
c. Sách lược vắn tắt của Đảng
d. Chương trình tóm tắt của Đảng

Cấu 509: Trong Điều lệ vắn tắt của Đảng cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, đảng viên có mấy trách nhiệm?

a. 6
b. 5 (Đ)
c. 8

Cấu 510. Ngày 1-5-1930 Nguyễn Ái Quốc hoạt động ở đâu?

a. Trung Quốc
b. Xiêm
c. Xing ga po (Đ)
d. Liên Xô

Cấu 511. Nguyễn Ái Quốc bị bắt ở Hồng Kông vào thời gian nào?

a. 6- 1930
b. 6-1931 (Đ)
c. 6-1932
d. 6-1933

Cấu 512. Khi bị bắt, Nguyễn Ái Quốc mang thể căn cước có tên là gi?

a. Lý Thụy
b. Tống Văn Sơ (Đ)
c. Hồ Quang
d. Thấu Chín

Cấu 513. Nguyễn Ái Quốc bị thực dấn Anh giam giữ ở Hồng Kông trong thời gian nao

a. 6/1931- 1/1932
b. 6/1931-1/1933 (Đ)
c. 6/1931-1/1934
d. 6/1931-1/1935

Cấu 514: Ai là người đã có công lớn trong việc cưu Nguyễn Ái Quốc ra khỏi nhà từ của thực dân Anh ở Hồng Kông:

a. Tô mất Xautôn (phó Thống đốc Hồng Kông)
b. Luật sư Lôđơbai (Lôđơbi) (Đ)
c. Luật sư Nôoen Prit

Cấu 515. Nguyễn Ái Quốc đã viết thư gửi một đồng chí ở Quốc tế cộng sản yêu cấu được giao công việc sau một số năm ở tình trạng không hoạt động, kế từ khi bị Anh bắt giam ở Hồng Kông: Bức thư đó viết lúc nào?

a. 6/1935
b. 6/1938 (Đ)
c. 6/1939
d. 6/1941

Cấu 516: Đại hội VII Quốc tế cộng sản (6/1935), Hồ Chí Minh đã cùng với đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Đông Dương tham dự gồm có những ai:

a. Lê Hồng Phong
b. Nguyễn Thị Minh Khai
c. Hoàng Văn Nọn
d. Tất cả những người trên (Đ)

Cấu 517: Ai là người không phải là đại biểu của Đảng Cộng sản Đông Dương tham dự Đại hội VH Quốc tế thanh niên (25/9/1935 ở Mátxcơva)

a. Nguyễn Ái Quốc (Đ)
b. Lê Hồng Phong
C. Hoàng Văn NỌII
d. Nguyễn Thị Minh Khai

Cấu 518. Từ tháng 10-1934 đến hết năm 1935, Hồ Chí Minh học ở trường Quốc tế V. I. Lênin. Lúc này, Bác lấy tên là gi?

a. Thấu Chín
b. Lin (Đ)
c. Vương
d. Hồ Quang

Cấu 519: Hồ Chí Minh được tuyển chọn vào lớp nghiên cứu sinh do Viện nghiên cứu các vấn đề dấn tộc và thuộc địa mở vào thời gian nào:

a. 6/6/1931 – 31/12/1936
b. 6/6/1931- 31/12/1938
c. 1/1/1937 – 31/12/1937 (Đ)

Cấu 520. Đề tài nghiên cứu của Nguyễn Ái Quốc ở lớp nghiên cứu sinh do Viện Nghiên cứu các vấn đề dấn tộc và thuộc địa mở vào năm 1937 là đề tài gi?

a. ”Vấn để thanh niên ở thuộc địa”
b. ”Cách mạng ruộng đất ở Đông Nam Á” (Đ)
c. ”Vấn đề cách mạng giải phóng dấn tộc ở thuộc địa”
d. ”Vấn đề dấn tộc thuộc địa”

Cấu 521. Nghiên cứu sinh Nguyễn Ái Quốc rời Liên Xô để “về phương Đông” thời gian nào?

a. Tháng 10/1936
b. Tháng 10/1937
c. Tháng 10/1938 (Đ)
d. Tháng 10/1939

Cấu 522. Nguyễn Ái Quốc tham gia phong trào cách mạng ở Trung Quốc thời gian nào?

a. 10/1938-12/1940 (Đ)
b. 10/1938-12/1941
c. 10/1938-12/1942
d. 10/1938-12/1943

Cấu 523. Tham gia giải phóng quan Trung Quốc, với phù hiệu Bất Lộ Quân, Nguyễn Ái Quốc được phong quân hàm gi?

a. Trung sĨ
b. Trung úy
c. Thiếu tá (Đ)
d. Thiếu tướng

Cấu 524. Cuối 1938, Hồ Chí Minh đã từ Cam Túc (Tây bắc Trung Quốc) xuống Quảng Tây (phía Nam Trung Quốc) trong đoàn quan do ai lãnh đạo?

a. Bành Đức Hoài
b. Diệp Kiếm Anh (Đ)
c. Chu Ân Lai
d. Lưu Thiếu Kỳ

Cấu 525. Tư Quảng Tây, Nguyễn Ái Quốc đã liên lạc được với Đảng Cộng sản Đông Dương vào thời gian nào?

a. Tháng 2/1939
b. Tháng 2/1940 (Đ)
c. Tháng 2/1941
d. Tháng 2/1943

Cấu 526: Nam 1939, khi còn ở Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc đã viết nhiều bài đăng trên tờ báo công khai của Đảng Cộng sản Đông Dương xuất bản tại Hà Nội từ tháng 1/1939. Tờ báo đó là:

a. “Dấn chúng”
b. ”Notre Voix” (Tiếng nói của chúng ta) (Đ)
c. “Cưu quốc”
d. “Cờ giải phóng”

Cấu 527: Nam 1939, sau 2 lấn không bắt liên lạc được với Đảng Cộng sản Đông Dương, ở Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc đã làm gì để hi vọng chắp nối được liên lạc?

a. Đùng điện đăi liên lạc
b. Viết bài đăng báo (Đ)
c. Gửi thư cho các đồng chí có trách nhiệm

Cấu 528: Thời kỳ 1939 – 1940, khi hoạt động ở Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc mang bí danh:

a. Lý Thụy
b. Vương (Đ)
c. Vương Đại Nhấn
d. Thọ

Cấu 529: Nguyễn Ái Quốc đã tham gia khóa huấn luyện quân sư ở Hăm Đương – Hổ Nam do Quốc dấn Đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc hợp tác tổ chức vào thời gian nào?

a. 1/1939-7/1939
b. 2/1940-8/1940
c. 2/1939-9/1939 (Đ)
d. 12/1938-6/1939

Cấu 530. Đấu tháng 6/1940, Nguyễn Ái Quốc đã cử 2 người đi Điên An học trường quan chính và Người đặn đi đặn lại rằng: “cố gắng học thêm quân sư”?

a. Phùng Chí Kiến và Võ Nguyên Giáp
b. Võ Nguyên Giáp và Phạm Văn Đồng (Đ)
c. Phạm Văn Đồng và Vũ Anh
d. Hồ Tùng Mậu và Lê Hồng Sơn

Cấu 531: Hồ Chí Minh về nước trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng từ ngày, tháng, năm:

a. 15-1-1941
b. 20-2-1940
c. 28-1-1941 (Đ)
d. 8-2-1841

Cấu 532. Địa danh đầu tiên được Hồ Chí Minh đạt chấn đến khi mới về nước, tại Cột mốc 108 trên biên giới Việt- Trung thuộc huyện nào của tinh Cao Bằng?

a. Hòa An
b. Hà Quảng (Đ)
c. Nguyên Bình
d. Trà Lĩnh

Cấu 533. Hồ Chí Minh thí điểm xây dựng Mặt trận Việt Minh đầu tiên ở tinh nào?

a. Thái Nguyên
b. Tuyên Quang
c. Cao Bằng (Đ)
d. Lạng Sơn

Cấu 534. Tại Pác Bó, Hồ Chí Minh dịch ra tiếng Việt cuốn sách nào để làm tài liệu huấn luyện cán bộ?

a. Tư bản
b. Lịch sử Đảng Cộng sản Nga (Đ)
c. Chiến tranh và Hòa bình
d. Đội du kích bí mật

Cấu 535. Nguyễn Ái Quốc viết tác phẩm “Lịch sử nước ta” vào năm nào?

a. 1921
b. 1931
c. 1941 (Đ)
d. 1951

Cấu 536. Về đến Cao Bằng, Nguyễn Ái Quốc đã dùng bí danh gì để hoạt động cách mạng?

a. Thấu Chín
b. Già Thu (Đ)
c. Lý Thụy
d. Vương Đạt Nhấn

Cấu 537. Núi Các Mác, suối V. I. Lênin là những ngọn núi, con suối được Hồ Chí Minh đặt tên, hiện nay thuộc huyện, tinh nào?

a. Bắc Sơn, Lạng Sơn
b. Sơn Dương, Tuyên Quang
c. Hà Quảng, Cao Bằng (Đ)
d. Đại Từ, Thái Nguyên

Cấu 538: Nam 1941, Nguyễn Ái Quốc viết một tác phẩm có câu mờ đấu: “Dấn ta phải biết sử ta Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam” Đó là tác phẩm:

a.”Đường kách mệnh”
b. “Lịch sử nước ta” (Đ)
c. “Bài ca du kích”

Cấu 539. Hội nghị BCH Trung ương Đảng lấn thư 8, hợp 5-1941 đo Nguyễn Ái Quốc chủ tọa, có mặt những ai?

a. Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, (Đ)
b. Nguyễn Văn Cừ, Phan Đăng Lưu,
c. Lê Hồng Phong, Lê Hồng Sơn
d. Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Lương

Cấu 540. “Trong lúc này, quyền lợi của dấn tộc là cao hơn hết thay . Đó là khẳng định của Hội nghị Trung ương nào?

a. Hội nghị TW6 (l l/1939)
b. Hội nghị TW7 (l l/1940)
c. Hội nghị TW8 (5/1941) (Đ)
d. Hội nghị toàn quốc của Đảng (8/1945)

Cấu 541. Theo đề nghị của Nguyễn Ái Quốc, mặt trận dấn tộc thống nhất Việt Nam được lấy tên là “Việt Nam độc lập đồng minh”, gọi tắt là “Việt Minh”. Mặt trận Việt Minh được thành lập khi nào?

a. 19-5-1941 (Đ)
b. 20-5-1941
c. 25-10-1941
d. 17-10-1942

Cấu 542. Nguyễn Ái Quốc lấy tên mới là Hồ Chí Minh lên đường đi Trung Quốc để liên lạc với các lực lượng đồng minh chống chiến tranh phát xít vào thời gian nào?

a. 5/1941
b. 8/1942 (Đ)
c. 5/1943
d. 8/1943

Cấu 543. Hồ Chí Minh bị chính quyền Quốc dấn Đẳng Trung Hoa bắt và giam giữ trong thời gian nào?

a. 8/1942 -1/1943
b. 8/1942 – 6/1943
c. 8/1942 – 9/1943 (Đ)
d. 8/1942 – 8/1944

Cấu 544. Trong thời gian hơn một nam, chính quyền Tường Giơi Thạch đã giải Hồ Chí Minh qua mấy nhà từ ở 13 huyện thuộc tinh Quảng Tây (Trung Quốc)?.

a. 20 nhà tù
b. 30 nhà tù (Đ)
c. 35 nhà tù
d. 40 nhà tù

Cấu 545. Thời gian bị giam giữ trong các nhà từ ở Quảng Tây (Trung Quốc), Hồ Chí Minh đã viết tập thơ “Nhật ký trong tù’. Tập thơ đó có bao nhiêu bài?

a. 34 bài
b. 134 bài (Đ)
c. 234 bài.
d. 334 bài

Cấu 546. Bài thơ: ”Gạo đem vào giã bao đau đớn; Gạo giã xong rồi, trắng tưa bông. Sống ở trên đời người cũng vậy; Gian nan rèn luyện mới thành công” ở trong tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

a. Ca binh lính
b. Bài ca du kích
c. Nhật ký trong tù (Đ)
d. Ca sợi chi

Cấu 547: Ra khỏi nhà từ của Tường Giơi Thạch, Hồ Chí Minh ở tại Trung Quốc tham gia một số hoạt động của Việt Nam Cách mạng đồng minh hội. Từ khi nào Hồ Chí Minh về Việt Nam:

a. Tháng 7/ 1944
b. Tháng 9/ 1944 (Đ)
c. Tháng 8/ 1944.

Cấu 548. Sau khi về nước, Hồ Chí Minh viết thư gửi đồng bảo toàn quốc, chuẩn bị triệu tập Đại hội quốc dân. Người khẳng định “Cơ hội cho dấn ta giải phóng ở trong một năm hoặc năm rưỡi nữa. Thời gian rất gấp. Ta phải làm nhanh”. Bức thư đó Hồ Chí Minh đã viết vào thời gian nào:

a. Tháng 10/1941
b. Tháng 10/1942
c. Tháng 10/1943
d. Tháng 10/1944. (Đ)

Cấu 549. Tháng 12/1944, Hồ Chí Minh triệu tập một số cán bộ về Pác Bó (Cao Bằng) để phổ biến chủ trương thành lập Quân giải phóng. Ai là người đã được Hồ Chí Minh chi định đảm nhiệm công tác này?

a. Vũ Anh
b. Hoàng Văn Thái
c. Võ Nguyên Giáp
d. Phùng Chí Kiên. (Đ)

Cấu 550. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập lúc nào?

a. 20/12/1944
b. 22/12/1944 (Đ)
c. 30/12/1944
d. 15/5/1945

Đánh giá