Tổng hợp các câu hỏi tự luận và đáp án môn triết học dành cho học viên cao học

Thi rồi, xong rồi, thấy hay nên post lại cho các anh chị bộ câu hỏi tự luận môn triết học kèm dáp án ở đây, anh chị nào cần thì copy về tham khảo xem dần nhé.

 1. Phân tích bản chất của chủ nghĩa duy vật biên chứng với tính cách là hạt nhân của thế giới khoa học
 2. Phân tích cơ sở triết học khẳng định: Mọi đường lối, chủ trương của Đảng phải xuất phát từ thực tế, tôn trọng quy luật khách quan
 3. Bằng lý luận và thực tiễn chứng minh rằng “ý thức con người không chỉ phản ánh thế giới mà còn góp phần sáng tạo thế giới”
 4. Phân tích cơ sở lý luận và nêu những yêu cầu phương pháp luận của nguyên tắc toàn diện
 5. Phân tích nội dung quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập. Ý nghĩa phương pháp luận của qui luật này. Đảng cộng sản Việt Nam đã và đang vận dụng qui luật này như thế nào vào sự nghiệp cách mạng hiện nay ở nước ta?
 6. Phân tích nội dung quy luật những thay đổi về lượng dẫn đến những thay đổi về chất và ngược lại và vạch ra ý nghĩa phương pháp luận của nó. Đảng Cộng sản đã và đang vận dụng như thế nào?
 7. Hãy giải thích câu nói của Lênin “Có thể định nghĩa vắn tắt phép biện chứng là học thuyết về sự thống nhất của các mặt đối lập
 8. Cơ sở nào khẳng định nguyên tắc lịch sử cụ thể là linh hồn phương pháp luận của triết học Mác – Lênin?
 9. Phép biện chứng tư duy, tư duy biện chứng là gì? Mối quan hệ giữa chúng?
 10. Hãy nêu những nguyên nhân cơ bản của bệnh kinh nghiệm và bệnh giáo điều?
 11. Phân tích nội dung cơ bản của quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ lực lượng sản xuất…
 12. Phân tích phép biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến triến thượng tầng trong sự vận động và phát triển của các hình thái kinh tế – xã hội
 13. Hình thái kinh tế – xã hội là gì? Anh chị hãy phân tích tư tưỏng của Mác “Sự phát triển hình thái KT-XH là một quá trình lịch sử tự nhiên”
Bài hay:  Phân tích cơ sở lý luận và nêu những yêu cầu phương pháp luận của nguyên tắc toàn diện

Tổng hợp các câu hỏi tự luận và đáp án môn triết học dành cho học viên cao học
3 (60%) 1 vote