Trình bày sự xâm lược và chính sách thống trị của Anh ở Ấn Độ?

Quá trình thực dân Anh xâm lược Ấn Độ:

–  Đến giữa thế kỉ XIX, thực dân Anh đã hoàn thành việc xâm lược và áp đặt ách thống trị đối với Ấn Độ.

– Ấn Độ trở thành thuộc địa quan trọng nhất của thực dân Anh, phải cung cấp ngày càng nhiều lương thực, nguyên liệu cho chính quốc.

Chính sách cai trị của thực dân Anh đối với Ấn Độ:

– Về chính trị, thực dân Anh trực tiếp cai trị Ấn Độ.

– Thực hiện nhiều chính sách để củng cố ách thống trị của mình như “chia để trị”, khoét sâu sự cách biệt về chủng tộc, tôn giáo và đẳng cấp trong xã hội.

Trình bày sự xâm lược và chính sách thống trị của Anh ở Ấn Độ?
5 (100%) 1 vote

Bài hay:  Thực dân Pháp đã thực hiện Chính sách về kinh tế như thế nào trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914) - Lịch Sử lớp 8